Time Management - Ngân hàng thời gian

0 bình luận ,
NGÂN HÀNG THỜI GIAN Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86400 USD . Số dư trong tài khoản không được p... Đọc tiếp

Câu hỏi thi chuyên viên Tài chính cá nhân vào Bank of China, Trung Quốc

0 bình luận , ,
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên viên Tài chính cá nhân vào Bank of China, Trung Quốc (Đáp án cuối câu) 一、判断题(正确的打“√”,错误的打“X”) Ký hiệu: ... Đọc tiếp

Hệ thống phân loại xếp hạng tín dụng

0 bình luận ,
Hệ thống phân loại xếp hạng tín dụng LEVEL 1 Highest quality, strong credit, and minimal risk. Large and well capita... Đọc tiếp