Popular Posts
Câu hỏi từ bạn Nguyễn Quỳnh Hương:

Ai có mẫu giấy khế ước nhận nợ, tờ trình thẩm định/giải ngân hoặc giấy đề nghị vay vốn hoặc biên bản bàn giao hồ sơ tài sản đảm bảo , v.vv.. của Tiên Phong Bank không ạ, em đang cần để làm bài báo cáo nộp cô, giúp em với ạ!!!

Trả lời từ GiangBLOG
A sẽ post cho e mẫu chung thui nhé. Không phải của TienPhongBank. Vì cái này hơi nhạy cảm. Vào làm ngân hàng thì không được phép share tài liệu nội bộ ngân hàng đó ra ngoài. Nếu phát hiện là bị đuổi việc ngay.
Mẫu khế ước nhận nợ

NGÂN HÀNG TMCP

………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày      tháng      năm 20….
KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ
Số:  ……………………….
Kèm theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số ……………………………………… ngày …../…./20……
Đơn vị vay vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
ĐKKD Số ………………………… do sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày ……………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
Tên người đại diện: Ông ……………………………………….             Chức vụ: …………………………………
Căn cứ Hợp đồng hạn mức tín dụng số ………………………………. ngày …../…./20…… ký giữa chúng tôi và Ngân hàng (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng tín dụng).
Đề nghị Ngân hàng cho rút vốn vay như sau:
Số tiền phê duyệt theo Hợp đồng tín dụng: 10.000.000.000 VNĐ (hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương)
Số tiền đã nhận nợ:  10.203.404.940 VNĐ
Số tiền nhận nợ lần này:  8.000.000.000 VNĐ 
Phương thức rút vốn vay:
□ Bằng chuyển khoản số tiền 8.000.000.000 VNĐ
□ Bằng tiền mặt số tiền
Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng kinh tế số ……………………………. ngày …../…./20…… ký giữa bên bán là Công ty CP ABC và bên mua là Công ty CP XYZ
Thời hạn vay: 06 Tháng
Ngày rút vốn: …../…./20…..                       Ngày đến hạn: …../…./20……
Lãi suất cho vay: ……%/năm (Lãi suất sẽ được điều chỉnh 03 tháng một lần bằng lãi suất huy động tiết kiệm VNĐ cao nhất kỳ hạn 6 tháng trả lãi cuối kỳ của ngân hàng tại thời điểm điều chỉnh + tối thiểu ……. %/năm).
Phương thức trả nợ:
□ Trả lãi: hàng tháng vào ngày 25
□ Trả gốc: cuối kỳ

Chứng từ kèm theo                         □ Uỷ nhiệm chi                     Ngày
□ Giấy lĩnh tiền mặt             Ngày
□ Liệt kê tài liệu đính kèm khác nếu có
Đề nghị Ngân hàng ghi nợ số tiền trên vào tài khoản tiền vay của chúng tôi số ……………………………………….. tại Quý Ngân hàng.
Chúng tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng.
Khế ước nhận nợ này là phụ lục không tách rời của Hợp đồng tín dụng.
Khế ước này được lập thành 03 (Ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên cho vay giữ 02 (Hai) bản, Bên vay giữ 01 (Một) bản.
ĐẠI DIỆN BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN VAY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cán bộ tín dụng
Giám đốc PGD
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3