Popular Posts

Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Quyết định số 2550/QĐ-BTC ngày 28/11/2016 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Công văn số 17053/BTC-TCCB ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tuyển dụng công chức văn thư, lưu trữ cho một số đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo như sau:
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:
1. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a). Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b). Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;
c). Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d). Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ). Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e). Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g). Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a). Không cư trú tại Việt Nam;
b). Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c). Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng chứng chỉ:
2.1. Đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Bộ Tài chính: ngạch chuyên viên làm công tác văn thư - lưu trữ:
- Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy trường: Đại học Khoa học xã hội & nhân văn thuộc ĐHQG HN, Đại học Khoa học xã hội & nhân văn thuộc ĐHQG TP HCM, Đại học Nội vụ, Học viện hành chính Quốc gia; Hoặc có bằng tốt nghiệp ở bậc đại học trở lên tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên thế giới do Times Higher Education của Vương Quốc Anh xếp hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư - Lưu trữ.
  - Có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có Chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
2.2. Đối với thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Tổng cục Thuế:
a. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:
- Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy loại khá trở lên trường: Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện ngân hàng, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Đại học Tài chính – Marketting, Đại học Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng, ĐH Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia HN, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Hoặc có bằng tốt nghiệp ở bậc đại học trở lên tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên thế giới do Times Higher Education của Vương Quốc Anh xếp hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc các chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, thuế và Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự).
  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
b. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin:
- Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy loại khá trở lên trường: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Vinh, Học viện Bưu Chính viễn Thông, Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học FPT; Hoặc có bằng tốt nghiệp ở bậc đại học trở lên tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên thế giới do Times Higher Education của Vương Quốc Anh xếp hạng Thuộc các chuyên ngành đào tạo sau: công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, truyền thông - mạng máy tính, toán tin.
  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
c. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công tác văn thư - lưu trữ:
- Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy trường: Đại học Khoa học xã hội & nhân văn thuộc ĐHQG HN, Đại học Khoa học xã hội & nhân văn thuộc ĐHQG TP HCM, Đại học Nội vụ, Học viện hành chính Quốc gia; Hoặc có bằng tốt nghiệp ở bậc đại học trở lên tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên thế giới do Times Higher Education của Vương Quốc Anh xếp hạng; Thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư - Lưu trữ.
  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
2.3. Đối với thí sinh dự thi vào 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố:
a. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:
- Có bằng tốt nghiệp bậc Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế, Luật.
  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
b. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin:
- Có bằng tốt nghiệp bậc Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Toán - tin ứng dụng, Điện tử viễn thông.
          - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
c. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công tác văn thư - lưu trữ:
- Có bằng tốt nghiệp bậc Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ;
          - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
d. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế, Luật.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
e. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch cán sự làm công nghệ thông tin:
- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Toán - tin ứng dụng, Điện tử viễn thông.
 - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
f. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Cán sự làm công tác văn thư - lưu trữ:
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư - Lưu trữ;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.;
- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Lưu ý:
- Đối với chứng chỉ Tiếng Anh B, thí sinh có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế:
+ TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT);
+ IELTS 4.5 trở lên;
+ TOEIC 405 trở lên;
+ Chứng chỉ Tiếng Anh B1 khung Châu Âu trở lên.
- Đối với chứng chỉ Tiếng Anh A, thí sinh có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế:
+ TOEFL 347 trở lên (PBT), 19 trở lên (iBT);
+ IELTS 2.0 trở lên;
+ TOEIC 255 trở lên.
Các trường hợp: Giấy xác nhận đã học xong chương trình; Chứng chỉ môn học của trường chỉ ghi số tiết học; Bảng điểm không có giá trị thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào Bộ Tài chính:
Chỉ tiêu tuyển dụng thông qua thi tuyển công chức vào cơ quan Bộ Tài chính: 06 chỉ tiêu, cụ thể:
           + Ngạch chuyên viên làm công tác lưu trữ tại Văn phòng Bộ: 02 chỉ tiêu
           + Ngạch chuyên viên làm công tác văn thư: 04 chỉ tiêu (Văn phòng Bộ: 02 chỉ tiêu; Vụ Pháp chế: 01 chỉ tiêu; Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính: 01 chỉ tiêu).
           2. Chỉ tiêu tuyển công chức vào Tổng cục Thuế (Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế  các tỉnh, thành phố) năm 2016 là: 2.386 chỉ tiêu.
2.1. Chỉ tiêu thi tuyển công chức là 2.163 chỉ tiêu, được chia theo các ngạch như sau:
- Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:  1.695 chỉ tiêu.
-  Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin132 chỉ tiêu;
- Ngạch chuyên viên làm văn thư - lưu trữ6chỉ tiêu;
- Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 147 chỉ tiêu.
- Ngạch cán sự làm công nghệ thông tin25 chỉ tiêu;
- Ngạch cán sự làm văn thư - lưu trữ97 chỉ tiêu.
2.2. Chỉ tiêu xét tuyển công chức là 183 chỉ tiêu, được chia theo các ngạch như sau:
+ Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:  132 chỉ tiêu;
+ Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin22 chỉ tiêu;
+ Ngạch chuyên viên làm văn thư – lưu trữ01 chỉ tiêu;
+ Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 18 chỉ tiêu;
+ Ngạch cán sự làm công nghệ thông tin02 chỉ tiêu;
+ Ngạch cán sự làm văn thư – lưu trữ08 chỉ tiêu.
2.3. Chỉ tiêu tuyển dụng đặc biệt:
           Chỉ tiêu tuyển dụng đặc biệt vào Cơ quan Tổng cục Thuế là: 40 chỉ tiêu, ngạch chuyên viên.
           III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:
   1. Các môn thi đối với thi sinh tham gia thi tuyển vào công chức vào ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ, chuyên viên làm công nghệ thông tin, chuyên viên làm văn thư - lưu trữ:
a) Môn kiến thức chung:
- Hình thức thi: thi viết;
- Thời gian làm bài: 180 phút.
- Nội dung thi: Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế).
b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: 01 bài thi viết và 01 bài thi trắc nghiệm trên giấy.
- Thời gian thi: bài thi viết: thời gian làm bài 180 phút và bài thi trắc nghiệm trên giấy: thời gian làm bài 45 phút.
- Nội dung thi:
+ Đối với ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến thức về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế.
+ Đối với ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Đối với ngạch chuyên viên làm văn thư – lưu trữ: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư - lưu trữ.
c) Môn ngoại ngữ:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;
- Thời gian làm bài: 90 phút;
- Nội dung thi: Tiếng Anh trình độ B.
d) Môn tin học văn phòng:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;
- Thời gian làm bài: 45 phút;
- Nội dung thi:
+ Đối với ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ; chuyên viên làm văn thư - lưu trữ: nội dung thi là Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Đối với ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin không phải thi môn Tin học văn phòng.
2. Các môn thi đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế, cán sự làm công nghệ thông tin, cán sự làm văn thư lưu trữ:
a) Môn kiến thức chung:
- Hình thức thi: thi viết;
- Thời gian làm bài: 120 phút.
- Nội dung thi: Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về tài chính; Kiến thức về Luật Cán bộ, công chức; Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế).
b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: 01 bài thi viết và 01 bài thi trắc nghiệm trên giấy.
- Thời gian thi: bài thi viết: thời gian làm bài 120 phút và bài thi trắc nghiệm trên giấy: thời gian làm bài 30 phút.
- Nội dung thi:
+ Đối với ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến thức về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế.
+ Đối với ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: Kiến thức về hệ điều hành Windows; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Đối với ngạch cán sự làm văn thư - lưu trữ: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; Kiến thức về hành chính văn thư; Kiến thức về văn thư - lưu trữ.
 c) Môn ngoại ngữ:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;
- Thời gian làm bài: 60 phút;
- Nội dung thi: Tiếng Anh trình độ A.
d) Môn tin học văn phòng:
 - Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;
 - Thời gian làm bài: 30 phút.
- Nội dung thi:
+ Đối với ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; ngạch cán sự làm văn thư – lưu trữ: nội dung thi là kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Đối với ngạch cán sự làm công nghệ thông tin không phải thi môn Tin học văn phòng.
3. Tổ chức thi:
Kỳ thi tuyển công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 sẽ được tổ chức làm hai vòng thi.
  - Vòng 1: áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy và chấm bằng máy đối với 03 môn thi trắc nghiệm (Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm, Ngoại ngữ, Tin học).
  - Vòng 2: những thí sinh thi đạt vòng 1 (cả 03 môn thi trắc nghiệm đều đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100)) sẽ tiếp tục tham gia thi vòng 2 (thi viết) đối với 02 bài thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết và môn Kiến thức chung.
4. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng:
4.1. Miễn thi môn Ngoại ngữ:
Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
4.2. Miễn thi môn Tin học văn phòng:
Người dự thi được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên đúng các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tin học, Toán tin.”
5. Cách tính điểm và xác định thí sinh trúng tuyển dụng trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016:
Cách tính điểm và xác định thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Điều 17, Điều 18 của Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 28/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức Bộ Tài chính cụ thể như sau:
5.1. Cách tính điểm:
a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
b) Điểm các môn thi được tính như sau:
- Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
- Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.
c) Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo hệ số cộng (+) với điểm ưu tiên (nếu có theo quy định tại mục VI dưới đây)
5.2. Xác định thí sinh trúng tuyển:
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ các bài thi của các môn thi (trừ những môn được miễn thi theo quy định);
- Các bài thi không bị điểm liệt (dưới 50 điểm);
- Có kết quả thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị và ngạch tuyển dụng.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng thì người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; Trường hợp điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau, thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; sau khi xét đến điểm bài thi trắc nghiệm môn chuyên ngành mà vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức sẽ quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
         IV. XÉT TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
1. Điều kiện xét tuyển:
Phương thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật cán bộ công chức, theo đó:
Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ công chức cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở các địa bàn, đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển thì được xét tuyển.
Người đăng ký xét tuyển phải đảm bảo đúng đối tượng và có đủ điều kiện cụ thể về văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển theo quy định như đối với hồ sơ dự thi tuyển dụng công chức được quy định tại Kế hoạch này.
2. Nội dung xét tuyển:
2.1. Xét kết quả học tập:
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Đối với trường hợp thí sinh tốt nghiệp nhiều chuyên ngành, bậc đào tạo phù hợp với ngạch dự tuyển, thí sinh được quyền lựa chọn một bảng điểm của một văn bằng có kết quả học tập cao hơn (tính theo nguyên tắc tính điểm xét tuyển do Hội đồng tuyển dụng thông báo) để tính điểm xét tuyển. Kết quả học tập được tính trên bảng điểm theo văn bằng do thí sinh đó lựa chọn.
2.2.  Cách tính điểm:
- Cách tính điểm học tập của người dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Điều 41 Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 28/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
2.3. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng công chức:
Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ và Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
V. TUYỂN DỤNG ĐẶC BIỆT (TIẾP NHẬN KHÔNG QUA THI TUYỂN) TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ:
1. Đối tượng đăng ký dự tuyển:
Đối tượng tuyển dụng đặc biệt (tiếp nhận không qua thi tuyển) theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1, Điều 19 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ
 Quy trình tuyển dụng công chức không qua thi tuyển:
Quy trình tuyển dụng công chức không qua thi tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ:
2. Quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:
a) Hội đồng kiểm tra, sát hạch đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển.
b) Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.”
VI. ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:
Điểm ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Điều 7 Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức ban hanh kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 28/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
VII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN DỤNG:
1. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển, xét tuyển:
* Thí sinh chỉ được đăng ký một trong hai hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; 01 vị trí và 01 đơn vị tuyển dụng. Nếu phát hiện thí sinh nào đăng ký đồng thời cả thi tuyển và xét tuyển hoặc  đăng ký thi tuyển/xét tuyển từ 02 vị trí hoặc 02 đơn vị tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy danh sách đăng ký dự tuyển đối với thí sinh đó.
* Khi nộp hồ sơ, thí sinh không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh (sẽ được đối chiếu khi hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển); do vậy, hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển công chứcbao gồm các thành phần như sau:
(1) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 (Phiếu đăng ký)
(2) Bằng tốt nghiệp (Bản chụp);
(3) Bảng điểm học tập (Bản chụp);
(4) Hồ sơ xác định miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học:
(5) Hồ sơ xác định điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
(6) Đối với hồ sơ đăng ký dự xét tuyển công chức: Ngoài các thành phần hồ sơ từ mục (1) đến mục (5) nêu trên còn phải nộp:
(7) Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.
(8) Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ danh mục những thành phần tài liệu trên.
2. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng đặc biệt vào cơ quan Tổng cục Thuế:
Hồ sơ đăng ký tuyển dụng bao gồm các thành phần như sau:
(1) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (lý lịch mẫu 2C của Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(2) Bản sao giấy khai sinh;
(3) Bản sao các văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Trường hợp tốt nghiệp ở nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch văn bằng, kết quả học tập ra Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (văn bằng, kết quả học tập đối với vị trí dự tuyển quy định theo biểu chỉ tiêu kèm theo; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ quy định như đối với thí sinh dự tuyển ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế thông qua thi tuyển, xét tuyển công chức);
(4) Bản xác nhận tốt nghiệp thủ khoa đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước do cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đối với người tốt nghiệp đại học thủ khoa ở trong nước);
(5) Bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp);
(6) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(7) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
(8) Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.
(9) Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ danh mục những thành phần tài liệu trên.
VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC:
1. Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày làm việc. Từ 8 giờ 00 ngày 06/02/2017 đến 17 giờ 00 ngày 10/02/2017.
2.  Địa điểm nộp hồ sơ:
+ Đối với thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Bộ Tài chính (ngạch chuyên viên làm văn thư, chuyên viên làm lưu trữ) và Cơ quan Tổng cục Thuế: địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm văn hóa Thể dục thể thao phường Thạch Bàn (Nhà văn hóa phường Thạch Bàn) - phố Đồng Dinh, Tổ 7, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (Sơ đồ kèm theo Thông báo này).
+ Đối với thí sinh dự tuyển công chức vào Cục Thuế thành phố Hà Nội: địa điểm nộp hồ sơ tại Hội trường 11-10, Đại học sư phạm Hà Nội, địa chỉ số 136 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội (Sơ đồ được niêm yết tại trụ sở Cục Thuế thành phố Hà Nội hoặc Website của Cục Thuế).
        + Đối với thí sinh dự tuyển vào các Cục Thuế còn lại: nộp hồ sơ tại trụ sở văn phòng Cục Thuế (Sơ đồ được niêm yết tại trụ sở Cục Thuế hoặc Website của Cục Thuế).
3. Lệ phí đăng ký dự tuyển:
- Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ/người.
 IX. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:
Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian địa điểm tổ chức tuyển dụng, kết quả thi tuyển, xét tuyển đồng thời trên trang Web Tổng cục Thuế (địa chỉ: www.gdt.gov.vn) và tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế (tầng 5, tầng 8 Tòa nhà VTC online – 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Cục Thuế. Tổng cục Thuế không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.
Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức  qua số điện thoại: 04.3972.8351./.                                                
=============================================

Để có thể trải qua các vòng thi gắt gao của chi cục thuế, bạn cần đọc tài liệu sau:
Trắc nghiệm Thông tư 96.2015:
 http://thinganhang.com/…/trac-nghiem-thong-tu-96-2015-tt-bt…
Trắc nghiệm Thông tư 39.2014:
 http://thinganhang.com/…/trac-nghiem-thong-tu-39-2014-tt-bt…
Trắc nghiệm Thông tư 78.2014:
 http://thinganhang.com/…/trac-nghiem-thong-tu-78-2014-tt-bt…
Trắc nghiệm Thông tư 119.2014:
 http://thinganhang.com/…/trac-nghiem-thong-tu-119-2014-tt-b…

================================
Link gốc tuyển dụng mời các bạn xem TẠI ĐÂY
============================

CHÚC CÁC BẠN SẼ MAY MẮN TRONG KÌ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NÀY
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3