Popular Posts
(y) (y) (y) Dành cho các bạn sắp thi Tín dụng VCB ngày 27/11/2016

[Full] Đề thi Tín dụng Vietcombank - Thi ngày 03-07-2016 (kèm Đáp án)
vcb-tin-dung-2016
Đề thi Tín dụng Vietcombank - Thi ngày 03-07-2016 (kèm Đáp án)
==========================

I. Tổng quan đề thi: 60 câu trắc nghiệm / 60 phút
 • 20 câu kiến thức kinh tế (chủ yếu về vĩ mô: lạm phát, thất nghiệp, chính sách tài khoá, cung cầu, cán cân thanh toán, … một số câu về luật DN, luật TCTD, quy định cho vay…)
 • 40 câu nghiệp vụ QHKH (hỏi nhiều về BCTC của doanh nghiệp, quy định xem xét cho vay các trường hợp)
 • Không có câu hỏi về các sản phẩm của VCB

II. Chi tiết đề thi:
1. Một TCTD được mua tối đa bao nhiêu phần trăm (%) cổ phần của TCTD khác theo quy định?
A. 5% vốn điều lệ
B. 11% vốn điều lệ
C. 20% vốn điều lệ
D. 25% vốn điều lệ

2. Theo quy định hiện hành, Bảo lãnh sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm nào?
A. Kể từ ngày phát hành bảo lãnh
B. Kể từ ngày ký phát hành bảo lãnh hoặc theo thời gian thoả thuận giữa bên bảo lãnh và các bên liên quan cho đến thời điểm hết hiệu lực của bảo lãnh
C. Kể từ sau ngày phát hành thư bảo lãnh và được bên được bảo lãnh xác nhận
D. Đáp án khác

3. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần phải có tối thiểu bao nhiêu cổ đông?
A. 2
B. 3
C. 5
D. 11

4. Cơ cấu quản lý vốn tập trung là như thế nào?
A. Luân chuyển vốn giữa các chi nhánh; Tập trung rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất về Hội sở chính
B. Luân chuyển vốn, rủi ro thanh khoản thuộc về các chi nhánh; Tập trung rủi ro lãi suất về Hội sở chính
C. Luân chuyển vốn, rủi ro lãi suất thuộc về các chi nhánh; Tập trung rủi ro thanh khoản về Hội sở chính
D. Rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất thuộc về các chi nhánh; Tập trung luân chuyển vốn về Hội sở chính

5. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mà các TCTD phải đảm bảo theo quy định hiện hành là bao nhiêu %?
A. 8%
B. 9%
C. 10%
D. 11%

6. Một doanh nghiệp xây bất động sản để bán, các công trình xây dựng dở dang chưa xây xong sẽ được hạch toán vào đâu?
A. Chi phí trả trước dài hạn
B. Bất động sản đầu tư
C. Đầu tư TSCĐ dài hạn
D. Tài sản dài hạn khác

7. Công ty TNHH và Công ty cổ phần có tối thiểu bao nhiêu thành viên thì phải thành lập Ban Kiểm soát?
A. 3 thành viên
B. 9 thành viên
C. 11 thành viên
D. 13 thành viên

8. Trong cho vay từng lần, số tiền TCTD giải ngân:
A. Bằng đúng số tiền vay thỏa thuận trong HĐTD
B. Tối đa bằng số tiền vay thỏa thuận trong HĐTD
C. Nhỏ hơn số tiền vay thỏa thuận trong HĐTD

9. Các yếu tố ảnh hưởng đến xác định lãi suất cho vay của TCTD là:
A. Chi phí huy động vốn
B. Chi phí hoạt động của TCTD
C. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
D. Cả A, B và C
E. Không phải cả A, B và C

10. Bất động sản là Quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai có thể đăng ký giao dịch bảo đảm được không?
A. Có
B. Không

11. Ông A là giám đốc của doanh nghiệp X, ông A đồng thời cũng là đứng tên đại diện theo pháp luật cho công ty Y trên Giấy CN ĐKKD. Liệu ông A có thể ký hợp đồng tín dụng cho cả doanh nghiệp X và công ty Y khi 2 công ty này cùng vay vốn tại Vietcombank không?
A. Có
B. Không

12. Cổ đông lớn là cổ đông nắm giữ bao nhiêu % vốn điều lệ tại tổ chức đó?
A. 5%
B. 10%
C. 11%
D. 25%

13. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định thời hạn cho vay của TCTD là:
A. Chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của phương án/dự án vay vốn.
B. Khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của TCTD.
C. Các giới hạn cho vay của TCTD theo luật định
D. Cả A và B
E. Cả A, B và C

14. Doanh nghiệp sản xuất thép để bán cho doanh nghiệp sản xuất ôtô được gọi là doanh nghiệp sản xuất __________ .
A. Sản phẩm trung gian
B. Sản phẩm cuối cùng
C. Sản phẩm phụ trợ

15. Cán cân thanh toán do cơ quan nào công bố?
A. Vụ tài chính đối ngoại, Bộ tài chính
B. Bộ kế hoạch và đầu tư
C. Ngân hàng Nhà nước

16. Tại Việt Nam, ngân hàng thương mại nên quản lý vốn theo cơ chế nào?
A. Tập trung
B. Phân tán
C. Hỗn hợp
D. Tuỳ mỗi NHTM

17. Phương tiện thanh toán nào phù hợp khi bên xuất khẩu không chắc chắn về việc thực hiện hợp đồng của bên nhập khẩu?
A. Bảo lãnh dự thầu
B. Thư tín dụng
C. Bao thanh toán

18. Thời hạn hiệu lực tối đa tăng thêm đối với cam kết của bảo lãnh dự thầu là trong bao lâu?
A. 30 ngày
B. 60 ngày
C. 90 ngày
D. 180 ngày

19. NHTW tiến hành mua giấy tờ có giá trên thị trường mở:
A. Làm các TCTD mất tính chủ động trong kinh doanh
B. Làm thay đổi lãi suất
C. Tăng khả năng cho vay của các TCTD

20. Thuế là:
A. Nguồn thu bù chi ngân sách
B. Khoản thu có đối ứng
C. Khoản thu bắt buộc không có đối ứng
D. Khoản đóng góp bắt buộc do luật quy định

21. Tiền gửi của NHTM không có đặc điểm nào sau đây:
A. Hoàn toàn do NHTM chủ động
B. Chiếm phần lớn trong nguồn vốn ngân hàng
C. Thuộc sở hữu của NHTM
D. Là nguồn gốc sinh lời cho NHTM

22. Doanh nghiệp nào sau đây được phép phát hành trái phiếu?
A. Doanh nghiệp tư nhân
B. Công ty hợp danh
C. Công ty cổ phần
D. B và C đúng

23. Lãi suất phát hành giấy tờ có giá:
A. Thường cao hơn lãi suất tiền gửi
B. Bằng lãi suất tiền gửi
C. Thấp hơn lãi suất tiền gửi
D. Tuỳ từng thời kỳ do NHTM ấn định

24. Khi doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt thì:
A. Tổng tài sản và Nguồn vốn giảm
B. Tổng tài sản và Nguồn vốn tăng
C. Tổng Tài sản tăng và Nguồn vốn giảm
D. Tổng tài sản giảm và Nguồn vốn tăng

25. Khi doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu thì:
A. Số lượng cổ phiếu tăng, thị giá cổ phiếu tăng
B. Số lượng cổ phiếu tăng, thị giá cổ phiếu không đổi
C. Số lượng cổ phiếu tăng, thị giá cố phiếu giảm

26. Ngân hàng thương mại nên ứng xử như thế nào với rủi ro?
A. Hạn chế tối đa rủi ro
B. Tìm mọi cách để rủi ro không xảy ra
C. Tìm mọi cách để hạn chế rủi ro
D. Chấp nhận một mức rủi ro xác định mà ngân hàng có khả năng kiểm soát

27. Doanh nghiệp được ngân hàng thương mại xét cho vay ngoại tệ để nhập khẩu hàng hoá khi _______________ .
A. Cam kết có nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất kinh doanh
B. Có đủ ngoại tệ từ sản xuất kinh doanh
C. Có phương án sản xuất kinh doanh xuất khẩu hàng hoá

28. Giá trị thực của vốn điều lệ của TCTD được hiểu
A. Là số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn được cấp;
B. Là số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn được cấp cộng trừ LNST chưa phân phối, các quỹ được trích từ lợi nhuận sau thuế;
C. Là số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn được cấp cộng trừ LNST chưa phân phối, các quỹ được trích từ LNST (trừ quỹ KTPL, quỹ thưởng ban điều hành) sau khi đã trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định, tính đầy đủ các khoản chi phí, thu nhập để xác định kết quả kinh doanh.

29. Loại báo cáo tài chính nào mang tính thời kỳ?
A. Bảng cân đối kế toán
B. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
C. Báo cáo kết quả kinh doanh
D. Cả 3 loại báo cáo trên

30. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiện nay thường được tính theo phương pháp nào?
A. Trực tiếp
B. Gián tiếp

(30 câu nữa. Kèm đáp án 60 câu - Chuẩn xác, chi tiết mời bạn xem theo link dưới)
==========================
CHI TIẾT: http://thinganhang.com/document/view/de-thi-tin-dung-vietcombank-vcb-ngay-3-7-2016-kem-dap-an

Xem thêm: Cẩm nang thi tuyển Vietcombank 2016
http://www.giangblog.com/2016/03/cam-nang-thi-tuyen-vietcombank-2015.html

#VCB #Vietcombank #Sách_VCB
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3