Popular Posts
Nền Kinh tế giản đơn:
 • Chỉ có Tiêu dùng (C) của người tiêu dùng và Đầu tư (I) của các doanh nghiệp
 • Hàm cầu của nền kinh tế giản đơn: Y ad = C + I
Nền Kinh tế đóng:
 • Có Tiêu dùng (C) của người tiêu dùng; Đầu tư (I) của các doanh nghiệp và Chi tiêu của Chính phủ (G)
 • Hàm cầu của nền kinh tế đóng: Y ad = C + I + G
Nền Kinh tế mở:
 • Có Tiêu dùng (C) của người tiêu dùng; Đầu tư (I) của các doanh nghiệp; Chi tiêu của Chính phủ (G) và Xuất – nhập khẩu (EX – IM)
 • Hàm cầu của nền kinh tế đóng: Y ad = C + I + G + EX – IM
 • EX: Xuất khẩu
 • IM: Nhập khẩu
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3