Popular Posts
50 CÂU TEST SAT – THI TUYỂN
PHI CÔNG & TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG
(Kèm Đáp án + Giải thích + Dịch song ngữ)
Đáp án và Dịch 50 câu Test SAT thi Tiếp viên hàng không và Phi công
Đáp án và Dịch 50 câu Test SAT thi Tiếp viên hàng không và Phi công

Dành cho các bạn ôn thi:
ü Tiếp viên hàng không (Cabin Crew)
ü Phi công (Pilot)
Vào:
ü Vietjet Air - Vietnam Airlines - Jetstar

Biên dịch: Đinh Thị Lương
Biên soạn: ThiNganHang.com


50 CÂU TEST SAT + ĐÁP ÁN + GIẢI THÍCH + DỊCH
1.      A crate of heart-shaped Valentine’s candy boxes have a retail price of x dollars. The sales tax is a percentage of retail price. A teacher wants to buy the entire crate for her class. Doing so will require an untaxed flat fee deposit. The total amount paid at purchase time for one crate is shown through the expression 1.08x+18. Find the sales tax expressed as a percentage.
A.    0.08%
B.     18%
C.     1.08%
D.    8%
Answer: D. 8%
The deposit is described as an untaxed flat fee, so that would mean 18 would have to represent it in the equation. If x=100, then 1.08x would equal 108. 108+18=126, but since the 18 is a deposit and the 100 is the retail price, that leaves a remainder of 8, which would have to represent the tax, $8 is eight percent of 100, thus making Answer A the only correct choice. 
Dịch câu hỏi:
Một thùng kẹo Valentine hình trái tim có giá bán lẻ là x đô la.  Thuế doanh thu là 1% giá bán lẻ. Một cô giáo muốn mua cả thùng kẹo cho lớp học của mình. Làm như vậy thì cần một khoản tiền đặt cọc cố định không bị đánh thuế. Tổng tiền phải trả cho việc mua 1 thùng kẹo được thể hiện qua phép tính 1.08x+18. Tìm khoản thuế doanh thu thể hiện 1%
A.    0.08%
B.     18%
C.     1.08%
D.    8%
Trả lời:
Tiền đặt cọc là 1 khoản phí cố định không bị đánh thuế, tức 18 là khoản phí ấy trong biểu thức trên. Nếu x=100, thì 1.08x tương đương với 108. 108+18=126, nhưng vì 18 là khoản đặt cọc còn 100 là giá bán lẻ, nên phần dư lại 8, 8 chính là khoản thuế, 8$ là 8% của 100. Vậy nên đáp án D là câu trả lời đúng.
2.      Pick the equation with a vertex of (4, -4)
A.    y=5(x+4)2-4
B.     y=5(x-4)2+4
C.     y=5(x-4)2-4
D.    y=5(x+4)2+4
Answer: C. y=5(x-4)2-4
Vertex form of a parabola equation: y=a(x-h)2+k, where (h,k) is the vertex. Plug 4 into the h slot and -4 slot, and Answer C will be the only correct choice
Dịch câu hỏi:
Điểm (4, -4) thỏa mãn biểu thức nào sau đây:
A.    y=5(x+4)2-4
B.     y=5(x-4)2+4
C.     y=5(x-4)2-4
D.    y=5(x+4)2+4
Trả lời:
Điểm thuộc phương trình đường parabol có dạng y=a(x-h)2+k chứa các điểm (h,k) thỏa mãn phương trình. Thay 4 và -4 vào phương trình. Đáp án C là đáp án đúng duy nhất
3.      Marsha is a power seller on eBay and her gross sales for each month are represented as x. She must pay the platform 1/3 of this total along with a flat “storefront” fee of $10 per month. Which equation below represents her final sales after all fees?
A.    2/3x-10
B.     1/3(x-10)
C.     1/3x-10
D.    2/3(x-10)
Answer: A. 2/3x-10
The fraction 1/3 would not be part of any correct answer since the equation represents the final sales of Marsha, so you can eliminate answers B and C right away. That leaves Answers A and D. Since the parentheses in Answer D would mean that you would need to multiply both figures by the fraction, that cannot be correct either. Answer A is the only correct answer.
Dịch câu hỏi:
Marsha bán đồ điện trên eBay, gọi tổng doanh thu mỗi tháng của cô ấy là x. Mỗi tháng cô ấy phải trả cho platform 1/3 tổng doanh thu kèm với 10$  cho phí trả trước mặt bằng. Doanh thu cuối cùng của cô ấy sau khi trừ tất cả các khoản chi phí là?
A.    2/3x-10
B.     1/3(x-10)
C.     1/3x-10
D.    2/3(x-10)
Trả lời:
Phân số 1/3 không thể nằm trong đáp án đúng vì biểu thức thể hiện doanh thu cuối cùng của Marsha, vậy nên có thể loại ngay phương án C và D. Còn lại đáp án 1 và 4. Vì dấu ngoặc đơn trong đáp án D có nghĩa là ta cần nhân cả 2 số với phân số, vậy đây cũng không phải đáp an đúng. Đáp án A mới là đáp án đúng duy nhất.
4.      What is the equation of a line that has a point (2, -3) and a y-intercept of 4.
A.    y=-3.5x-4
B.     y=-2x+4
C.     y=-3.5x+4
D.    y=x+4
Answer: C. y=-3.5x+4
All the selections utilize slope-intercept y=mx+b where b is y-intercept and (x,y) are points on line. Answers 2 and D produce the wrong results for y when you plug in x. Answer A has a y-intercept of -4 instead of 4. This leaves only Answer C as the correct choice. 
Dịch câu hỏi:
Biểu thức nào sau đây biểu diễn đường thằng chứa điểm (2,-3) và có hệ số tự do là 4
A.    y=-3.5x-4
B.     y=-2x+4
C.     y=-3.5x+4
D.    y=x+4
Trả lời:
Tất cả các đáp án đều có dạng y=mx+b trong đó b là hệ số tự do còn (x,y) là những điểm thuộc đường thẳng. Đáp án B và D cho đáp án sai khi thay x vào y. Đáp án A có hệ số tự do là -4 thay vì 4. Vậy nên đáp án C là câu trả lời đúng
5.      The buyers club rewards for a department store card are represented through the function C(r)=4r+12, where r represents the number of purchases made with the store card. If you increase the number of purchases by 4, by how much would you increase the total rewards?
A.    12
B.     16
C.     19
D.    23
Answer: B. 16
For this answer, start by choosing any number. We'll pick 2. 4(2)+12 or 8+12=20. Now increase 2 by 4. 4(6)+12 or 24+12=36. Now subtract 20 from 36 and you're left with 16. Answer B is the only correct choice
Dịch câu hỏi:
Trong thẻ tích điểm, điểm thưởng cho nhóm mua hàng được thể hiện qua hàm C(r)=4r+12, trong đó r là số lần giao dịch có dùng thẻ. Nếu bạn tăng số lần giao dịch lên 4, tổng số điểm thưởng sẽ tăng bao nhiêu?
A.    12
B.     16
C.     19
D.    23
Trả lời:
Để tìm câu trả lời, hãy chọn số bất kì. Nếu ta chọn 2, 4(2)+12 hay 8+12=20. Giờ tăng 2 lên 4. 4(6)+12 hay 24+12=36. Mà 36-20=16. Vậy đáp án B là câu trả lời đúng- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3