Popular Posts
Trả lời:
Tỷ lệ chiết khấu (rate) là một tỷ lệ phần trăm (%) được sử dụng để quy đổi giá trị 1 đồng trong tương lai về hiện tại. Vì 1 đồng trong hiện tại khi đầu tư sẽ lớn hơn 1 đồng trong tương lai.
Tỷ lệ chiết khấu là Khái niệm chung. Không phải tỷ lệ hiện giá các dòng tiền về hiện tại mà tại đó NPV = 0
Tỷ lệ tại đó NPV = 0 là “Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR – Interest rate of return)”; nó gọi là tỷ suất hoàn vốn nội bộ. Tại mức lãi suất IRR là lúc dự án thu đủ số tiền chi ra. NPV = Tổng thu (quy về hiện tại) – Tổng chi = 0
(Tỷ suất hoàn vốn nội bộ giống Tỷ lệ chiết khấu về đơn vị đo nhưng Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là trường hợp đặc biệt của Tỷ lệ chiết khấu –> Cũng giống như Hình Vuông là trường hợp đặc biệt của Hình chữ nhật vậy!)

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3