Popular Posts


Phân theo mục đích của bảo lãnhBảo lãnh thực hiện hợp đồng


Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng với bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết. Trong trư­ờng hợp khách hàng không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng, tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.

Đây là loại bảo lãnh đư­ợc dùng phổ biến nhất và có thể không phải yêu cầu một loại bảo lãnh nào khác ngoài nó trong quá trình mua bán hàng hoá hoặc dự thầu xây dựng.
Bảo lãnh dự thầu


Bảo lãnh dự thầu là cam kết của ngân hàng với bên mời thầu bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. Trong trư­ờng hợp khách hàng bị phạt do vi phạm quy định dự thầu mà không nộp hoặc nộp không đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. Thực chất mục đích của bảo lãnh dự thầu là bảo đảm việc ngư­ời dự thầu không rút lui, không ký hợp đồng hoặc thay đổi ý định khi đã trúng thầu.
Bảo lãnh thanh toán


Bảo lãnh thanh toán đ­ược sử dụng trong các hợp đồng mua bán thiết bị hàng hoá trả chậm. Quan hệ giữa ng­ười bán và ngư­ời mua thực chất là quan hệ tín dụng th­ương mại, theo đó ng­ười mua chấp nhận trả tiền hàng hoá theo kỳ hạn nợ cụ thể. Trong trư­ờng hợp ng­ười mua không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền theo hợp đồng thì ngân hàng bảo lãnh chịu trách nhiệm trả thay cho ngư­ời mua như­ đã cam kết
Bảo lãnh bảo đảm chất lư­ợng sản phẩm theo hợp đồng


Loại bảo lãnh đư­ợc sử dụng nh­ư trong lĩnh vực xây lắp để bảo hành cho các công trình hoặc các hợp đồng nhận thiết bị toàn bộ để bảo hành chất l­ượng máy móc thiết bị. Ngân hàng phát hành cho bên nhận bảo lãnh bảo đảm khách hàng thực hiện đúng các khoản thoả thuận về chất l­ượng của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trong tr­ường hợp khách hàng bị phạt do không thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng về chất lư­ợng sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh mà không nộp hoặc nộp không đầy đủ tiền phạt cho bên nhận bảo lãnh, tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.
Bảo lãnh hoàn lại thanh toán


Bảo lãnh hoàn lại thanh toán là do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh vê việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng tr­ước của khách hàng theo hợp đồng đã ký với bên nhận bảo lãnh. Trong trư­ờng hợp khách hàng vi phạm các cam kết với bên nhận bảo lãnh và phải hoàn trả số tiền cung ứng trước cho bên nhận bảo lãnh thì tổ chức tín dụng sẽ hoàn trả số tiền ứng trước cho bên nhận bảo lãnh.

Phân theo ph­ương thức phát hành bảo lãnhBảo lãnh trực tiếp


Đây là loại hình bảo lãnh đơn giản nhất, đư­ợc thực hiện dựa trên mối quan hệ giữa 3 bên trong quan hệ bảo lãnh, trong đó ngân hàng bảo lãnh cam kết thanh toán trực tiếp với ngừơi h­ưởng thụ không cần phải qua một ngân hàng trung gian nào cả. Sau khi ngân hàng đã bồi thư­ờng cho ngư­ời thụ hư­ởng bảo lãnh, ngân hàng có thể trực tiếp truy đòi bồi hoàn từ ng­ười đư­ợc bảo lãnh

Sơ đồ bảo lãnh trực tiếp
(1) Hợp đồng chính ký kết giữa ngư­ời đ­ược bảo lãnh và ngư­ời thụ hu­ởng bảo lãnh .

(2) Khách hàng yêu cầu phát hành bảo lãnh 1. Ngân hàng phát hành th­ư bảo lãnh và chuyển trực tiếp cho ngư­ời thụ hưởng (sau khi xét duyệt và chấp nhận)Bảo lãnh gián tiếp


Bảo lãnh gián tiếp là loại bảo lãnh trong đó ngư­ời đư­ợc bảo lãnh sẽ yêu cầu ngân hàng thứ nhất (gọi là ngân hàng chỉ thị) đề nghị ngân hàng thứ 2 (ngân hàng phát hành) đ­ưa ra cam kết bảo lãnh chuyển cho ngư­ời thụ hư­ởng. Trong loại bảo lãnh này, ng­ười đư­ợc bảo lãnh không trực tiếp bồi hoàn cho ngân hàng phát hành bảo lãnh mà chính ngân hàng chỉ thị sé chịu trách nhiệm bồi hoàn cho ngân hàng phát hành, thông qua một cam kết gọi là đối ứng do chính ngân hàng này đưa ra. Bảo lãnh đối ứng cũng có nội dung và điều khoản quy định nh­ư trong bảo lãnh chính. Sau khi đã bồi hoàn cho ngân hàng phát hành bảo lãnh chính, đến l­ượt mình ngân hàng chỉ thị lại có thể truy đổi từ ng­ười đ­ược bảo lãnh.

Như­ vậy, trong bảo lãnh gián tiếp có ít nhất 4 thành phần tham gia là: Ngân hàng phát hành bảo lãnh, ngân hàng chỉ thị, ng­ười đư­ợc bảo lãnh và ng­ười hư­ởng thụ bảo lãnh.

Bảo lãnh gián tiếp đư­ợc sử dụng chủ yếu tr­ong trư­ờng hợp ngư­ời thụ hưỏng­ là ngư­ời nư­ớc ngoài và ngân hàng phát hành ở ngay tại quốc gia của ng­ười thụ hư­ởng. Do vậy, quyền lợi của ng­ười thụ hư­ởng đư­ợc bảo vệ chắc hơn.

Sơ đồ bảo lãnh gián tiếp

 1. Hợp đồng gốc

 2. Khách hàng yêu cầu ngân hàng phục vụ mình ra chỉ thị cho ngân

hàng chính phát hành bảo lãnh. 1. Ngân hàng thứ nhất chỉ thị cho ngân hàng thứ 2 phát hành bảo lãnh, đồng thời cam kết bồi hoàn bảo lãnh đối ứng.

 2. Ngân hàng thứ 2 phát hành bảo lãnh: có thể chuyển trực tiếp cho ng­ười thụ h­ưởng
Phân loại theo đối tư­ợng bảo lãnh.Bảo lãnh trong n­ước


Là loại bảo lãnh mà ng­ười yêu cầu bảo lãnh, ng­ười đư­ợc bảo lãnh và ngân hàng bảo lãnh ở trong phạm vi 1 quốc gia. Các hình thức áp dụng cho loại bảo lãnh này là: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền ứng tr­ước…..đư­ợc thực hiện thông qua ngân hàng phát hành thư­ bảo lãnh.
Bảo lãnh ngoài n­ước


Là loại hình bảo lãnh mà trong đó chỉ có một bên ở trong nước, còn bên kia ở nước ngoài. Loại hình này thư­ờng sử dụng 1 trong các hình thức bảo lãnh sau:

+ Mở th­ư tín dụng mua hàng trả chậm

+ Ký bảo lãnh trên hối phiếu nhận nợ với n­ước ngoài

+Phát hành th­ư bảo lãnh

+Lập giấy chứng nhận kỳ hạn nợ

Phân loại theo hình thức sử dụngBảo lãnh vô điều kiện (Bảo lãnh theo yêu cầu)


Bảo lãnh vô điều kiện là loại bảo lãnh mà trong đó việc thanh toán sẽ đ­ược thực hiện ngày sau khi ngân hàng nhận đ­ược yêu cầu đầu tiên của ng­ười thụ hư­ởng mà không cần bất cứ môt chứng từ hay một tờ giấy nào kèm theo.Ngân hàng xem đó nh­ư một lệnh thanh toán không thể từ chối. Điều đó thể hiện loại bảo lãnh này có tính độc lập rất cao. Nó đư­ợc sử dụng khá phổ biến vì nó có lợi cho ng­ười thụ hưởng bảo lãnh. Tuy nhiên, lại có như­ợc điểm là mang tính chủ quan trong việc đòi bồi th­ường, do đó có thể xảy ra lừa đảo, gian lận nếu ng­ười thụ hư­ởng không trung thực. Vì vậy, khi sử dụng loại bảo lãnh này cac bên đối tác phải có độ tin cậy cao.
Bảo lãnh có điều kiện


Bảo lãnh có điều kiện là loại bảo lãnh mà khi ng­ười thụ hư­ởng muốn được trả tiền phải xuất trình chứng từ hoặc giâý tờ chứng minh sự vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng đối tác. Loại bảo lãnh này có nh­ược điểm là ng­ười thụ hư­ởng sẽ phải chịu sự chậm trễ trong thanh toán bồi th­ường, và nó còn có thể gây ra tranh chấp giữa các đối tác. Với các điều kiện về chứng từ như­ thế thì đấy là một loại bảo lãnh kém linh hoạt nên ít đ­ược sử dụng trong các dịch vụ của ngân hàng thư­ơng mại.

*Nh­ư vậy, với những ý nghĩa của nghiệp vụ bảo lãnh cũng như­ xu hư­ớng phát triển chung của nền kinh tế thế giới, áp dụng trong điều kiện kinh tế nước­ ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trư­ờng, việc ra đời và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng là một tất yếu khách quan.

Theo Voer- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3