Popular Posts

PHÂN TÍCH CHU KỲ VỐN LƯU ĐỘNG

Để giúp người đọc hiểu rõ bản chất của vấn đề và đáp ứng yêu cầu công việc, GiangBLOG sẽ chia Tài chính doanh nghiệp thành 04 nhóm đối tượng chính như sau:
1. Tài chính doanh nghiệp dành cho nhà quản lý: là chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính, hay người phụ trách về tài chính của tổ chức.
2. Tài chính doanh nghiệp dành cho nhà đầu tư: là người hùng vốn vào doanh nghiệp, nhà đầu tư chứng khoán,...
3. Tài chính doanh nghiệp dành cho ngân hàng: là cán bộ tín dụng, trưởng phòng tín dụng, giám đốc ngân hàng...
4. Tài chính doanh nghiệp dành cho người yêu thích nghiên cứu về lình vực tài chính, sinh viên, ….
Mặc dù chia thành 04 nhóm nhưng vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp nghiên cứu vẫn không thay đổi, vì vậy người đọc có thể xem qua các dạng bài phân tích để hiểu vấn đề mà mình quan tâm hơn.

Bài toán 1: (tài chính doanh nghiệp dành cho CÔNG TY)
PHÂN TÍCH CHU KỲ VỐN LƯU ĐỘNG
*.*.* *.............**.*.*
*.*......*.*......*.*.........*.*
*.*..............*................*.*
*.*.........LOVE..........*.*
*. (\__/) (\__/) .*
(^_^) (='o'=)
(")__(") (")__(")
1. Số liệu công ty cung cấp:
Bảng 1: Chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán
Chỉ tiêu
...31/12/2000...
...31/12/2001...
...31/12/2002...
Phải thu khách hàng
2.800
3.200
2.300
Hàng tồn kho
6.320
6.240
7.600
Phải trả người bán
2.550
1.700
2.380
Bảng 2: Chỉ tiêu trong Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu
...Năm 2001...
...Năm 2002...
Doanh thu thuần
27.500
31.000
Giá vốn hàng bán
19.100
22.000
Doanh số mua hàng (*)
18.900
23.300
(*): Doanh số mua vào không thể hiện trực tiếp trên báo cáo tài chính. Vì vậy, phải tổng hợp một số chỉ tiêu từ bảng cân đối số phát sinh.
Từ số liệu bảng 1 và 2 ta tính được như sau:
Chỉ tiêu
...31/12/2001...
...31/12/2002...
...So sánh...
Mức tiết kiệm
vốn lưu động (tr.đ)
Số ngày tồn kho
118
113
(5)
-314
Số ngày thu tiền bán hàng
39
32
(7)
-632
Số ngày trả tiền mua hàng
40
31
(9)
-580
Chu kỳ vốn lưu động
117
113
(4)
(366)
2. Phân tích
-         Số ngày dự trữ hàng tồn kho năm 2001 là 118 ngày, năm 2002 là 113 ngày, giảm được 5 ngày, có thể do công ty đã có biện pháp quản lý hàng tồn kho tốt hơn, giảm tồn kho ứ đọng và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm…
-         Số ngày thu tiền bán hàng năm 2001 là 39 ngày, năm 2002 là 32 ngày, giảm được 7 ngày, có thể là do công ty thay đổi chính sách bán chịu, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ gắt gao hơn hoặc nâng tỷ lệ chiết khấu thanh toán cho khách hàng.
-         Số ngày trả tiền mua hàng năm 2001 là 117 ngày, năm 2002 là 113 ngày, giảm  4 ngày, có thể do công ty không thành công trong đàm phán và không được nhà cung cấp bán chịu với thời hạn dài hơn. Cũng có thể công ty có khả năng thanh toán đúng hạn các khoản nợ cho nhà cung cấp làm nợ giảm.
Tóm lại, trong năm 2002 do rút ngắn chu kỳ vốn lưu động xuống 4 ngày so với năm 2001, công ty đã tiết kiệm được 366 tr.đ vốn lưu động. Trong đó, rút ngắn được thời gian tồn kho 5 ngày tiết kiệm được 314 tr.đ, rút ngắn thời gian thu tiền bán hàng 7 ngày giảm được 632 tr.đ. Tuy nhiên do công ty phải giảm số ngày chiếm dụng vốn của người bán 9 ngày nên nhu cầu vốn lưu động đã tăng lên 580 tr.đ./.

---------------------------------------------------
Sưu tầm

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3