Popular Posts
NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN

(45 tiết – 3 tín chỉ)
I. LOẠI 1 ĐIỂM
Câu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm những lĩnh vực nào?
Câu 2: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán?
Câu 3: Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung?
Câu 4: Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chi tiết?
Câu 5: Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán?
Câu 6: Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đến khách hàng được kiểm toán?
Câu 7: Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán?
Câu 8: Phân biệt kiểm toán với kiểm tra kế toán?


II. LOẠI 2 ĐIỂM
Câu 1: Hãy nêu các chức năng của kiểm toán? Sản phẩm mà các chức năng của kiểm toán cung cấp là gì?
Câu 2: Khái niệm bằng chứng kiểm toán? Các loại bằng chứng kiểm toán?
Câu 3: Khái niệm gian lận? Các hình thức gian lận?
Câu 4: Khái niệm sai sót? Các hình thức sai sót?
Câu 5: Nội dung công việc khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?
Câu 6: Tính độc lập của kiểm toán viên được thể hiện như thế nào?
Câu 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận và sai sót?
Câu 8: Bản chất, mục đích, nội dung kiểm toán tuân thủ?
III. LOẠI 3 ĐIỂM
Câu 1: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ?
Câu 2: Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ?
Câu 3: Trình bày cách thức sử dụng bảng số ngẫu nhiên?
Câu 4: Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán?
Câu 5: Những mối quan hệ cơ bản của kiểm toán viên?
Câu 6: Trong bước lập kế hoạch thì nội dung nào là quan trọng nhất? tại sao?
Câu 7: Khái niệm trọng yếu? các yếu tố quyết định một chỉ tiêu được coi là trọng yếu?
Câu 8: Rủi ro trong kiểm toán? Ảnh hưởng của rủi ro kiểm toán đối với công việc của kiểm toán viên?IV. LOẠI 4 ĐIỂM
Câu 1: Nêu nội dung phân loại kiểm toán?
Câu 2: Nội dung các phương pháp thu thập bằng chứng?
Câu 3: Trình bày nội dung phương pháp kỹ thuật điều tra hệ thống?
Câu 4: Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ?
Câu 5: Có những loại báo cáo kiểm toán nào? Nêu rõ những trường hợp áp dụng từng loại báo cáo kiểm toán?
Câu 6: Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán Nhà nước?
Câu 7: Trình bày nội dung phương pháp phân tích tổng quát?
Câu 8: Kiểm tra đối chiếu sự khớp đúng về số liệu giữa các báo cáo tài chính với nhau?

Sưu tầm

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3