Popular Posts

Các loại L/C

Tín dụng chứng từ (Letter of Credit - L/C) là phương thức thanh tóan trong đó 1 ngân hàng thương mại theo yêu cầu của người NK (người yêu cầu mở thư tính dụng-Letter of Credit L/C ) phát hành 1 L/C cam kết trả tiền, chấp nhận và trả tiền cho người thụ hưởng (người XK) khi người này xuất trình 1 bộ chứng từ phù hợp với những quy định trong L/C.

a. Nguồn pháp lý :

- Quy tắc và thực hành thống nhất về tính dụng chứng từ -Uniform Customs and Pratice for Documentary credit -viết tắt là UCP của phòng thương mại quốc tế. UCP là văn bản giải thích, hướng dẫn cách thực hành nghiệp vụ tính cụng chứng từ trên phạm vi tòan thế giới, được ban hành năm 1933, bản sửa đổi năm 1993 là UCP500 , bản sủa đổi mới nhất năm 2006 là UCP600

Khi thỏa thuận áp dụng, UCP sẽ được dẫn chiếu vào L/C và ràng buộc các bên liên quan.

- Quy tắc thống nhất về hòan trả giữa các ngân hàng theo TDCT của phòng TMQT số xuất bản 525 năm 1996 - Uniform Rules for Bank Reimbursement under Documentary Credit (URR 525)

- Tiêu chuẩn quốc tế về nghiệp vụ ngân hàng dung cho việc kiểm tra chứng từ trong TDCT của phòng TMQT, số xuất bản 645 năm 2003- Internationak Standard Banking Practice for the Examination of Documents under DC ( ISBP 645 )

b. Các bên tham gia trong nghiệp vụ chứng từ :


Người NK -người yêu cầu phát hành (mở ) L/C : L/C applicant.
Người XK - thụ hưởng L/C : L/C beneficiary
Ngân hàng phát hành L/C : Issuing (opening) Bank
Ngân hàng thôn báo : Advising bank


c. Trình tự thực hiện :

1. Người NK yêu cầu NH mở L/C
2. NH phát hành L/C và chuyển cho NH thông báo
3. NH thông báo và chuyển L/C cho người thụ hưởng
4. Người thụ hưởng (người XK) kiểm tra L/C và tiến hành giao hàng
5. Người thụ hưởng Lập chứng từ , xuất trình cho NH thong báo
6. NH thông báo chuyển chứng từ cho NH phát hành LC
7. NH phát hành kiểm tra chứng từ và trả tiền nếu chứng từ hợp lệ
8. NH phát hành giao chứng từ cho người NK
9. Người NK hòan trả tiền cho NH phát hành.

d. Nội dung của 1 L/C : Thường có những nội dung chủ yếu sau:

- Ngày , địa điểm mở L/C
- Số và lọai L/C
- Tên và địa chỉ các bên có lien quan
- Số tiền và lọai tiền
- Ngày và địa điểm hết hạn hiệu lực
- Cách thực hiện L/C
- Các điều khỏan về giao hàng, vận tải
- Mô tả hàng hóa
- Những chứng từ cần xuất trình
- Những quy định khác

e. Phân lọai L/C

+ Revocable L/C - L/C hủy ngang :
L/C có thể hủy ngang, ít được sử dụng do không đảm bảo quyền lợi của người hưởng lợi L/C.

+ Irrevocable L/C- L/C không thể hủy ngang :
Không thề hủy ngang là lọai được sử dụng phổ biến nhất

+ Straight L/C - L/C có giá trị trực tiếp :
Là lọai L/C yêu cầu chứng từ xuất trình trực tiếp tại NH mở, do vậy địa điểm hết hạn hiệu lực là NH mở. Cam kết trả tiền của NH mở chỉ có giá trị duy nhất đối với người hưởng .

+ Negotiation L/C - L/C có giá trị chiết khấu :
Là lọai L/C cho phép người hưởng có thể chiết khấu bộ bô chứng từ tại 1
ngân hàng chỉ định (nominated bank) hay tại bất kỳ NH nào.Trong L/C NH mở cam kết hòan trả tiền cho NH chiết khấu đã được chỉ định hay bất kỳ NH nào theo quy định của L/C.

+ L/C at Sight -L/C trả ngay :
NH mở L/C cam kết trả tiền ngay cho người hưởng lợi khi xuất trình bộ chứng từ hợp lệ.Trong L/C có thể yêu cầu người hưởng lợi ký phát hối phiếu trả ngay để đòi tiền.

+ Defered L/C -L/C trả chậm :
L/C trong đó quy định việc trả tiền cho người bán sẽ được thực hiện sau 1 thời gian nhất định kể từ ngày giao hàng (date of B/L) hoặc ngày xuất trình chứng từ (presentation date) Theo L/C này, người bán giao hàng và xuất trình chứng từ như L/C quy định.Khi bộ chứng từ được NH xác định là hợp lệ, NH sẽ chấp nhận thanh tóan và thực hiện việc trả tiền vào ngày đáo hạn như đã quy định, có thể trả 1 lần hoặc nhiều lần theo thỏa thuận.

+ Confirm L/C -L/C có xác nhận :
Là lọai L/C không hủy ngang do 1 NH mở và được NH khách xác nhận, tức là đảm bảo trả tiền theo yêu cầu hoặc theo sự ủy nhiệm của NH mở. Sự xác nhận của NH này là 1 cam kết chắc chắn cộng thêm vào cam kết chắc chắn của NH mở. Việc xác nhận L/C thường do người hưởng lợi đề nghị khi họ không tin tưởng vào khả năng tài chính của NH mở L/C hoặc không chấp nhận những rủi ro chính trị tồn tại hay tiềm ẩn ở nước của NH mở. Việc xác nhận L/C được thể hiện ngay trên L/C hay bằng 1 văn thư riêng. NH xác nhận có nghĩa vụ trả tiền, chấp nhận hoặc chiết khấu không bảo lưu khi người hưởng xuất trình bộ chứng từ hợp lệ . Trách nhiệm của NH xác nhận cũng tương tự như trách nhiệm của NH phát hành.NH xác nhận có thể xác nhận 1 L/C nhưng không xác nhận mọi tu chỉnh sau đó (ví dụ tăng tiền,gia hạn hiệu lực.....) nếu họ thấy có thể phát sinh rủi ro trong thanh tóan. Trong trường hơp này trách nhiệm của NH xác nhận chỉ giới hạn trong phạm vi mà họ xác nhận.
Phí xác nhận thường cao hơn cả phí mở L/C về nguyên tắc do người mua trả nhưng cũng có thể thỏa thuận phân chia chi phí đều cho cả 2.

+ Unconfirm L/C - L/C không xác nhận :
Là L/C không hủy ngang và không yêu cầu xác nhận

+ Transferable L/C -L/C chuyển nhượng :
Là L/C mà theo đó người hưởng lợi đầu tiên (1st beneficiary) có quyền chuyển nhượng tòan bộ hay từng phần L/C đó cho 1 hay nhiều người hưởng lợi thứ 2 (second ben. ) Trừ khi L/C có quy định khác (ví dụ: transferable without restritive), một L/C chuyển nhượng chỉ có thể chuyển nhượng 1 lần từ người hưởng lợi đầu tiên tới 1 hay nhiều người hưởng thứ 2.Tuy nhiên người hưởng thứ 2 tái chuyển nhượng cho người hưởng đầu lại không bị cấm và người hưởng đầu vẫn có quyền tiếp tục chuyển nhượng L/C cho 1 người khác. Những phần của L/C chuyển nhượng cho nhiều người không được vượt quá tổng số tiền của L/C và có thể chuyển nhượng riêng rẽ miễn là trong L/C không ngăn cấm giao hàng và thanh tóan từng phần.
L/C được chuyển nhượng theo các điều khỏan, điều kiện đã quy định trong L/C, ngọai trừ :
• Số tiền (thường ít hơn)
• Đơn giá ( thấp hơn)
• Thời hạn hiệu lực (ngắn hơn)
• Thời hạn xuất trình chứng từ (sớm hơn)
• Thời hạn gửi hàng (có thể sớm hơn)
Ngòai ra tên của người hưởng lợi thứ nhất có thể thay thế cho tên của người yêu cầu mở L/C.

+ Back to back L/C -L/C giáp lưng:
Là loai L/C không thể hủy ngang được mở trên cơ sở 1 L/C khác . L/C giáp lưng là 1 L/C biệt lập được mở trên cơ sở của L/C gốc (cùng với điều kiện của L/C gốc) còn gọi là L/C thứ 2 trên cơ sở 1 L/C thứ nhất.
L/C giáp lưng cũng được dung trong mua bán qua trung gian như L/C chuyển nhượng.Điều khác nhau giữa L/C chuyển nhượng và giáp lưng là NH phát hành L/C giáp lưng hòan tòan chịu trách nhiệm thanh tóan bộ chứng từ hợp lệ theo L/C mà mình mở không rang buộc bởi L/C gốc . Nghĩa vụ của hai ngân hàng phát hành L/C gốc và L/C giáp lưng là hòan tòan độc lập với nhau. Người hưởng L/C gốc trở thành nguời mở L/C giáp lưng nên họ phải thực hiện nghiêm ngặt nghĩa vụ của người mở L/C. Trong nghiệp vụ L/C giáp lưhg người cung cấp hàng hóa hòan tòan yên tâm về thanh tóan vì họ chỉ có nghĩa vụ thực hiện L/C thứ 2 do người trung gian mở.

+ Reciprocal L/C - L/C đối ứng :
Là lọai L/C chỉ có hiệu lực khi có 1 L/C khác đối ứng với nó đã được phát hành. L/C này được sử dụng trong giao dịch hàng đổi hàng và gia công hàng xuất khẩu. Cả 2 bên đều là người mua , người bán của nhau. Đặc điểm nổi bật của L/C này là điều khỏan thanh tóan. Trong quy định việc chấp nhận và/hoặc thanh tóan của L/C này chỉ có hiệu lực sau khi ngân hàng phát hành nhận đủ số tiền theo L/C số...ngày..do ngân hàng..phát hành (the acceptance and or payment under this L/C is valid only after our receipt of full proceeds under L/C No...dated issued by...) Đơn giản hơn có thể trong 2 L/C này đều ghi chỉ được thanh tóan khi 1 L/C khác đối ứng với nó được mở ra. L/C đối ứng xét về bản chất chỉ là một nửa L/C do sự cam kết có điều kiện của ngân hàng.


+ Revolving L/C - L/C tuần hòan:
Là lọai L/C mà sau khi sử dụng xong lại tiếp tục có giá trị. L/C có thể tuần hòan theo 3 cách :
. Tự động (automatic) : Sau khi xử dụng xong L/C lại tự động có giá trị như cũ, không cần thông báo của NH mở. Trong L/C ghi " we open irrevocable L/C revolving monthly.The full amount again becomes available under the same terms and conditions, on the first day of each calendar month,
. Bán tự động (part automatic) : Sauk hi sử dụng L/C, trong một thời hạn nhất định, nếu không có thông báo gì từ phía ngân hàng mở L/C thì một L/C mới với các điều kiện tương tự lại tiếp tục có hiệu lực. Trong L/C ghi " this will be operative for the second & third shipment unless otherwise notice by us.
. Hạn chế (restrictive) phải có thông báo của ngân hàng mở về hiệu lực của một L/C mới được tái lập thì L/C đó mới có giá trị. L/C ghi " reinstatement by us by way of amendment.
L/c có thể tuần hòan theo số tiền hoặc thời gian, khi tuần hòan theo thời gian , L/C phải ghi rõ ngày hết hiệu lực của mỗi lần tuần hòan, đồng thời phải quy định rõ L/C đó là tuần hòan tích lũy hay không tích lũy.
Red clause L/C (anticipatory) - L/C có điều khỏan đỏ :
Là lọai L/C có điều kiện cho phép người hưởng được nhận một khỏan tiền trước khi giao hàng trên cơ sở hối phiếu trơn hay hối phiếu kèm chứng từ chứng minh rằng đã có hàng để giao như biên lai kho hàng (warrant hay warehouse ‘ receipt) biên lai của người giao nhận (forwarder ‘s receipt ) thông thường khi nhận khỏan tiền ứng trước này , người hưởng lợi có thể viết cam kết cho ngân hàng là sẽ xuất trình một bộ chứng từ theo quy định của L/C sau đó .

+ Stand-by L/C - L/C dự phòng :
Là một L/C không thể hủy ngang trong đó ngân hàng mở cam kết trả tiền cho người hưởng lợi nếu có sự vi phạm hợp đồng hay thỏa thuận từ phía người xin mở L/C.

GiangBLOG

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3