Popular Posts
MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỚI CÁC VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN
(Tại Techcombank)


Chi tiết từng vị trí công việc
các bạn có thể tải về FILE NÀY về hoặc đọc ở dưới1. KIỂM SOÁT VIÊN KẾ TOÁN
2. KIỂM SOÁT VIÊN NỘI BỘ
3. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
4. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
5. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN
6.
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
7. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
8. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
9. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (CV bán các SP tín dụng tiêu dùng)
10. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH HỖ TRỢ KINH DOANH (CV HTTD)
11. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
12. CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN
13 CHUYÊN VIÊN MARKETING
14. CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ
15. CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ NỢ
16. CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
17. GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
18. CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
19. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
20. CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ & KIỂM SOÁT TUÂN THỦ
21. CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ KHO QUỸ
22. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP)
23. CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ
24. CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO
25. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÍN DỤNG CÁ NHÂN
26. CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN ĐỊNH GIÁ
27. CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT)

27.1 CHUYÊN VIÊN HỆ THỐNG MẠNG
27.2 CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
27.3 CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ BẢO MẬT
27.4 CHUYÊN VIÊN HỆ THỐNG PC
28. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THẺ
29. CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ ATM
30. CHUYÊN VIÊN BÁN VÀ TIẾP THỊ POS
31. CHUYÊN VIÊN THẺ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
32. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THU HỒI NỢ VAY
33. CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
34. CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN TELEMARKETING
35. KIẾN TRÚC SƯ
36. KỸ SƯ XÂY DỰNG
37. GIAO DỊCH VIÊN SƠ CẤP
38. THỦ QUỸ
39. NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
40. NHÂN VIÊN LÁI XE
41. THỢ ĐIỆN
42. THƯ KÝ VĂN PHÒNG
43. CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG BÁN LẺ
44. CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ CHI NHÁNH & PHÒNG GIAO DỊCH
45. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN MIS
46. KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ
47. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
48. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH1. KIỂM SOÁT VIÊN KẾ TOÁN
 • Kiểm soát trước và sau khi hạch toán các chứng từ kế toán: Tiết kiệm, chuyển khoản, thu đổi ngoại tệ, tài khoản (cá nhân, các tổ chức kinh tế)…phát sinh trong ngày
 • Kiểm soát các chứng từ trên máy tính (duyệt máy)
 • Thực hiện các công việc kế toán cuối ngày, tháng, năm, đối chiếu với sổ sách của bộ phận kho quỹ cân với số tiền mặt tồn kho thực tế để chuẩn bị cho việc khoá sổ sách kế toán
 • Giải thích hướng dẫn, thu thập thông tin từ khách hàng để nâng cao chất lượng công tác kế toán nói riêng và công việc của cả phòng nói chung.

2. KIỂM SOÁT VIÊN NỘI BỘ
 • Kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng nhằm phát hiện những thiếu sót, đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy chế, quy định của Techcombank.
 • Lập báo cáo kiểm soát những mặt cần khắc phục và kiểm tra giám sát việc thực hiện khắc phục của các chi nhánh, trung tâm như trong báo cáo đã nêu ra.
 • Đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị.
 • Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cũng như lợi ích của Ngân hàng trong giao dịch với các đối tác. Soạn thảo các hợp đồng có liên quan.

3. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
 • Nghiên cứu và nắm vững cấu trúc hệ thống chính sách, sản phẩm dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp hiện có của Techcombank để khai thác tối đa tính năng sẵn có
 • Nghiên cứu những chính sách, sản phẩm ngân hàng đang có tại thị trường nước ngoài và của các đối thủ cạnh tranh trong nước để đề xuất phát triển sản phẩm mới có thể áp dụng phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và định hướng chiến lược của Techcombank.
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm doanh nghiệp mới, sọan thảo các chính sách liên quan đến khách hàng doanh nghiệp dựa trên kết quả khảo sát và nền tảng công nghệ của Techcombank
 • Đánh giá kết quả thực hiện các sản phẩm đã ban hành để đề xuất, cải tiến
 • Khảo sát nhu cầu thị trường về dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp từ đó thiết lập các chương trình phát triển sản phẩm doanh nghiệp phù hợp.
 • Phối hợp với các đơn vị bán thúc đẩy doanh thu trong các mảng sản phẩm liên quan đến khách hàng doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp quy, chính sách của Nhà nước về hoạt động tín dụng, thương mại, quản lý rủi ro để xây dựng, ban hành và điều chỉnh các văn bản, quy định, hướng dẫn của Techcombank phù hợp với pháp luật và chiến lược kinh doanh của Techcombank.

4. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
 • Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với các hiệp hội, tổ chức liên quan để mang tới các đầu mối khách hàng doanh nghiệp như hiệp hội ngành, sở kế họach đầu tư, sở thương mại, cơ quan thuế…
 • Xây dựng danh mục các ngành nghề mục tiêu và danh sách các khách hàng tiềm năng cho tòan bộ hệ thống khách hàng doanh nghiệp Techcombank
 • Nghiên cứu, cung cấp thông tin về thị trường phục vụ cho việc xây dựng chiến lược và định hướng phát triển khách hàng doanh nghiệp và nhu cầu thẩm định theo yêu cầu của các đơn vị trong hệ thống Techcombank
 • Sọan thảo các bản tin ngành định kỳ
 • Chuẩn bị, tổ chức các chương trình ra mắt sản phẩm mới, thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng phục vụ phát triển sản phẩm theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả họat động bán sản phẩm ngân hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống.
 • triển khách hàng doanh nghiệp và nhu cầu thẩm định theo yêu cầu của các đơn vị trong hệ thống Techcombank
 • Sọan thảo các bản tin ngành định kỳ
 • Chuẩn bị, tổ chức các chương trình ra mắt sản phẩm mới, thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng phục vụ phát triển sản phẩm theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả họat động bán sản phẩm ngân hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống.
5. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN
 • Xây dựng chiến lược khách hàng doanh nghiệp lớn, cơ cấu, mô hình họat động, chính sách…
 • Phối hợp với Phòng quản trị sản phẩm xây dựng các gói sản phẩm phù hợp và các giải pháp cho khách hàng lớn
 • Phối hợp với các đơn vị thực hiện bán với khách hàng doanh nghiệp lớn
 • Chăm sóc các khách hàng hiện tại và bán chéo các sản phẩm tín dụng và phi tín dụng
 • Thực hiện các chương trình nhằm đẩymạnh họat dodọng khách hàng doanh nghiệp lớn
 • Tìm kiếm và tiếp cận các dự án trung dài hạn

6. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
 • Tham gia xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại trong nước, các sản phẩm quản lý tiền tệ.
 • Triển khai kế hoạch bán hàng các sản phẩm thanh toán quốc tế (LC, nhờ thu, TT), tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại trong nước (tài trợ nhà cung cấp, tài trợ nhà phân phối), quản lý tiền tệ …và các sản phẩm khác liên quan
 • Thực hiện hỗ trợ các chi nhánh triển khai các hoạt động thanh toán toán quốc tế, thanh toán trong nước, tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại trong nước, các sản phẩm quản lý tiền tệ.
 • Quản lý theo danh mục các sản phẩm liên quan

7. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
 • Gặp gỡ khách hàng, nghiên cứu hồ sơ, chất vấn chuyên viên khách hàng, lập báo cáo tái thẩm định, đệ trình lên cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt các khoản vay món thuộc hạn mức tín dụng, các khoản hạn mức tín dụng ngắn hạn.
 • Thực hiện tái thẩm định tất cả các khoản cho vay thể nhân theo sản phẩm, các khoản vay ngắn hạn, chiết khấu, mở L/C, bảo lãnh thuộc hạn mức khách hàng đã được cấp có thẩm quyền duyệt hạn mức
 • Trực tiếp cùng Chuyên viên Khách hàng tiến hành định giá tài sản thế chấp hoặc tái thẩm định các khoản định giá tài sản thế chấp theo quy định.
 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của cấp phê duyệt đối với các khoản vay. Kịp thời phát hiện những vi phạm và các dấu hiệu ảnh hưởng đến mức độ an toàn của khoản vay, trình cấp có thẩm quyền xử lý.
 • Ghi nhớ và thấu hiểu các chính sách tín dụng của Techcombank, thực hiện thẩm định tuân thủ các chính sách và có thể diễn giải nội dung áp dụng chính sách tín dụng vào hồ sơ cụ thể.
 • Hiểu rõ về các sản phẩm phục vụ khách hàng doanh nghiệp và các rủi ro tiềm ẩn của sản phẩm để đảm bảo nội dung chất lượng của công tác thẩm định

8. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 • Trực tiếp phỏng vấn khách hàng để thu thập các thông tin cần thiết.
 • Căn cứ vào các quy trình nghiệp vụ, quy định, kinh nghiệm tiến hành thẩm định hồ sơ của khách hàng ( xem xét tình trạng tài chính, đánh giá tài sản, các báo cáo tài chính...), phát hiện ra những thiếu sót không phù hợp với yêu cầu, trên cơ sở đó yêu cầu khách hàng bổ sung cho hoàn chỉnh, xác định mức cho vay, mức phí thanh toán, bảo lãnh hợp lý.
 • Phối hợp cùng với Chuyên viên Phân tích và Hỗ trợ Kinh doanh định giá tài sản đảm bảo

9. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (CV bán các SP tín dụng tiêu dùng)
 • Trực tiếp thực hiện tiếp thị các sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng và các sản phẩm bán lẻ đến các tổ chức, công ty là khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng
 • Định kỳ trực tiếp đi tiếp thị các khách vãng lai tại các điểm có lưu lượng người qua lại lớn. Thu thập các yêu cầu sử dụng dịch vụ tín dụng tiêu dùng của khách hàng để phát triển sản phẩm mới.
 • Thu thập thông tin của các đối thủ cạnh tranh
 • Phối hợp theo dõi, quản lý nội dung dịch vụ tín dụng tiêu dùng trên trang web của Techcombank.

10. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH HỖ TRỢ KINH DOANH (CV HTTD)
 • Hỗ trợ Chuyên viên Khách hàng trong quá trình phân tích và thẩm định dự án, thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, tính toán các chỉ tiêu tài chính dựa vào các báo cáo tài chính và dự án đầu tư của khách hàng
 • Hỗ trợ Chuyên viên Khách hàng trong việc soạn thảo: hợp đồng tín dụng hạn mức, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản đảm bảo của bên thứ 3 với khách hàng, thông báo tín dụng cho khách hàng.
 • Cùng với Chuyên viên Khách hàng thực hiện việc định giá, quản lý, giám sát tài sản đảm bảo, lập biên bản định giá tài sản đảm bảo.
 • Hỗ trợ Chuyên viên Khách hàng trong việc chuyển giao hồ sơ giữa phòng và các phòng, ban khác. Phối hợp với Chuyên viên Khách hàng trong việc thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng theo quy định của Techcombank. Lưu trữ và quản lý hồ sơ của khách hàng.
 • Theo dõi dư nợ của khách hàng, định kỳ phối hợp với Chuyên viên Khách hàng thông báo cho khách hàng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi và các nghĩa vụ có liên quan khác đối với Techcombank.

11. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
 • Thực hiện thanh toán Hợp đồng, các chi phí.
 • Kiểm tra số liệu kế toán tổng hợp hàng ngày.
 • Giám sát nghiệp vụ kế toán các chi nhánh từ xa và tại chỗ.
 • Kế toán thuế, cổ đông, cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ của ngân hàng
 • Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ có liên quan

12. CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN

12.1 Mảng Giao dịch Tiền tệ & Ngoại hối
 • Trực tiếp thực hiện các giao dịch ngoại tệ với thị trường theo yêu cầu của bộ phận thanh khoản thông qua các hệ thống điện tử, điện thoại, fax nhằm mục đích sinh lời.
 • Theo dõi, nghiên cứu tình hình thị trường để định giá các giao dịch.thực hiện các hoạt động môi giới các sản phẩm tài chính, tiền tệ, ngoại hối qua sàn giao dịch.
 • Thực hiện việc chăm sóc khách hàng là các Tổ chức Tín dụng.
 • Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan trong việc phát triển và bán các sản phẩm do phòng phụ trách. kiểm soát tốt các rủi ro trong quá trình giao dịch.
 • Kiểm soát các rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch và báo cáo Lãnh đạo.

12.2 Mảng Giao dịch trên thị trường hàng hoá:
 • Thực hiện các công việc việc môi giới hàng hoá qua các Sở giao dịch Quốc tế: đặt lệnh lên các sàn giao dịch theo yêu cầu của khác hàng thông qua hệ thống điện tử, điện thoại, fax,...
 • Tham gia thực hiện các hoạt động quảng bá các dịch vụ đến khách hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng,…nhằm phát triển hệ thống khách hàng, nâng cao hình ảnh, uy tín của Techcombank trên thị trường.
 • Nghiên cứu các ứng dụng của sản phẩm, dịch vụ để cải tiến và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ tài chính, các sản phẩm phái sinh có liên quan đến hàng hoá để mở rộng phạm vị hoạt động kinh doanh.
 • Phân tích thông tin thị trường trong và ngoài nước liên quan đến các hàng hoá có giao dịch để cập nhật cho khách hàng và phục vụ cho mục đích kinh doanh của Techcombank.
 • Kiểm soát các rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch và báo cáo Lãnh đạo.

12.3 Mảng quản lý thanh khoản, điều hoà hệ thống và giám sát rủi ro
 • Theo dõi dòng tiền ra, vào và giám sát tình hình thanh khoản của Techcombank báo cáo Lãnh đạo phòng để đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn thanh khoản.
 • Đánh giá hiện trạng về nguồn vốn và sử dụng vốn của toàn hệ thống và của Trung tâm Treasury.
 • Yêu cầu phòng Dealing thực hiện các giao dịch nhằm đảm bảo thanh khoản hoặc hạn chế rủi ro lãi suất.
 • Cân đối vốn, tình hình nguồn vốn, huy động vốn, trạng thái ngoại hối, tồn khoản,… toàn hệ thống và của các Chi nhánh.

12.4 Mảng phát triển sản phẩm
 • Nghiên cứu và nắm vững cấu trúc hệ thống sản phẩm dịch vụ tài chính của Trung tâm Treasury để khai thác tối đa tính năng sẵn có.
 • Nghiên cứu những sản phẩm huy động, các sản phẩm lien quan đến ngoại tệ và thị trường II và các sản phẩm tài chính phái sinh khác đang có tại thị trường nước ngoài và của các đối thủ cạnh tranh trong nước để đề xuất phát triển sản phẩm mới có thể áp dụng phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và định hướng chiến lược của Techcombank.
 • Khảo sát nhu cầu thị trường về dịch vụ tài chính từ đó thiết lập các chương trình phát triển sản phẩm phù hợp.
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm mới dựa trên kết quả khảo sát và nền tảng công nghệ của Techcombank
 • Theo dõi, cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện các sản phẩm đã phát triển để đề xuất các điều chỉnh cần thiết.
 • Nghiên cứu và nắm vững cấu trúc hệ thống sản phẩm dịch vụ tài chính của Trung tâm Treasury để khai thác tối đa tính năng sẵn có.
 • Nghiên cứu những sản phẩm huy động, các sản phẩm lien quan đến ngoại tệ và thị trường II và các sản phẩm tài chính phái sinh khác đang có tại thị trường nước ngoài và của các đối thủ cạnh tranh trong nước để đề xuất phát triển sản phẩm mới có thể áp dụng phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và định hướng chiến lược của Techcombank.
 • Khảo sát nhu cầu thị trường về dịch vụ tài chính từ đó thiết lập các chương trình phát triển sản phẩm phù hợp.
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm mới dựa trên kết quả khảo sát và nền tảng công nghệ của Techcombank
 • Theo dõi, cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện các sản phẩm đã phát triển để đề xuất các điều chỉnh cần thiết.

13 CHUYÊN VIÊN MARKETING
 • Thực hiện hoạt động biên tập, viết bài, đưa tin về các hoạt động của Techcombank cả bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang Web và bản tin nội bộ của ngân hàng nhằm tạo hình ảnh tốt về ngân hàng đối với công chúng cũng như khách hàng nội bộ.
 • Thực hiện việc quản lý thương hiệu: đảm bảo tính thống nhất, nhất quán và dễ nhận của thương hiệu Techcombank.
 • Theo dõi diễn biến tình hình thị trường qua các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài ngành: tình hình hoạt động, chiến lược kinh doanh, chiến lược Marketing.
 • Thực hiện khảo sát các sản phẩm ngân hàng tài chính của các ngân hàng trong nước và nước ngoài để đề xuất các ý tưởng phát triển sản phẩm mới ứng dụng vào Techcombank.
 • Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng: xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng, giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng, thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.

14. CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ
 • Tìm kiếm các cơ hội đầu tư
 • Phân tích công ty, đánh giá, lựa chọn các phương án đầu tư.Lập báo cáo và các đề xuất đầu tư và bảo vệ phương án đầu tư trước hội đồng đầu tư.
 • Đánh giá phân tích rủi ro, xây dựng các phương án đầu tư
 • Tham gia đàm phán, due dilligence, ký hợp đồng đầu tư.
 • Tham gia quản lý dự án đầu tư.

15. CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ NỢ
 • Tiếp nhận, nghiên cứu và phân tích các khoản nợ quá hạn của các phòng ban nghiệp vụ kinh doanh sau khi đã được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt
 • Lên phương án xử lý, khai thác tài sản nhận nợ nhằm nhanh chóng thu hồi vốn và lãi cho ngân hàng
 • Triển khai thực hiện phương án xử lý đã được phê duyệt
 • Đôn đốc khách hàng thực hiện phương án trả nợ đã được phê duyệt
 • Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ kinh doanh có liên quan thực hiện việc kê biên, xiết nợ, phát mại tài sản đảm bảo của khách hàng hoặc làm thủ tục khởi kiện, xúc tiến việc tổ chức thực hiện các phán quyết của toà để thu hồi nợ
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan

16. CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
 • Phân tích năng suất lao động, các chỉ tiêu đo lường kết quả công việc của các cán bộ nhân viên làm cơ sở tư vấn cho Lãnh đạo về các giải pháp tăng năng suất lao động.
 • Tiếp nhận hồ sơ nhân sự, nhập, lưu trữ, tổng hợp và cung cấp các thông tin nhân sự trên toàn hệ thống.
 • Tham mưu về bố trí vị trí công việc toàn hệ thống căn cứ vào Kế hoạch Kinh doanh, Kế hoạch Nhân sự và thay đổi Nhân sự trong từng thời kỳ.
 • Tư vấn cho khách hàng nội bộ, có khả năng phân tích và tổng hợp các thông tin nhân sự phục vụ yêu cầu quản trị của các cấp lãnh đạo

17. GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
 • Xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo các kỹ năng mềm: kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt thuyết trình,…. trình Lãnh đạo phê duyệt.
 • Tổ chức, trực tiếp tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
 • Tư vấn về đào tạo phát triển nhân sự căn cứ vào Lộ trình công danh và theo yêu cầu phát triển kinh doanh.
 • Đánh giá, lựa chọn các đối tượng đào tạo từ các Phòng/Ban/Chi nhánh tham gia các chương trình đào tạo đã được xây dựng nhằm phát triển nhân sự theo yêu cầu phát triển kinh doanh.
 • Tham gia các hoạt động đào tạo khác của ngân hàng.

18. CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
 • Xây dựng Kế hoạch đào tạo căn cứ vào kế hoạch Kinh doanh, Kế hoạch Nhân sự, nguồn đào tạo, các yếu tố nội lực cho toàn hệ thống và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
 • Tìm hiểu và khai thác các nguồn đào tạo bên trong và bên ngoài
 • Phối hợp với các đơn vị trên toàn hệ thống, với các tổ chức đào tạo tổ chức các khoá đào tạo theo kế hoạch và theo nhu cầu phát sinh.
 • Tiến hành đánh giá sau đào tạo nhằm lựa chọn được những tổ chức đào tạo chất lượng, hiệu quả cho ngân hàng.
 • Quản lý các thông tin đào tạo của các CBNV, lý lịch đào tạo và tài liệu đào tạo.
 • Tư vấn về đào tạo phát triển nhân sự căn cứ vào Lộ trình công danh và theo yêu cầu phát triển kinh doanh.
 • Tiến hành Đào tạo định hướng cho CBNV mới trên địa bàn Hà Nội, phối hợp với các Phòng ban có liên quan tại các Chi nhánh không thuộc khu vực Hà Nội đào tạo định hướng cho Nhân viên mới tại các đơn vị này.
 • Tổng hợp đánh giá kết quả công tác của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống theo định kỳ

19. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 • Thực hiện hoạch định, soạn thảo, kiểm soát việc soạn thảo các tài liệu chất lượng; kiểm soát các quá trình chất lượng nhằm xây dựng một hệ thống tài liệu đơn giản, gọn nhẹ và đầy đủ tại Techcombank.
 • Thực hiện kiểm soát tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài và kiểm soát hồ sơ chất lượng nhằm đảm bảo tính đầy đủ về số lượng, số trang của tài liệu, đảm bảo tính hiệu lực (đang còn hiệu lực, đã bị sửa đổi hay đã bị thay thế) của các tài liệu tại Techcombank.
 • Thực hiện đo lường và phân tích chất lượng nội bộ và chất lượng bên ngoài để tìm kiếm các cơ hội cải tiến hệ thống chất lượng tại Techcombank.

20. CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ & KIỂM SOÁT TUÂN THỦ
 • Soạn thảo các văn bản mẫu: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp….đảm bảo tính pháp lý cho các văn bản trước khi trình cấp lãnh đạo phê duyệt. Trợ giúp kiểm tra, kiểm soát về mặt pháp lý các văn bản nội bộ, các hợp đồng mẫu, các hợp đồng có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên đảm bảo tính tuân thủ đối với các quy định pháp luật hiện hành.
 • Hỗ trợ, tư vấn về mặt pháp lý cho các chi nhánh, phòng ban trên toàn hệ thống trong việc chỉ đạo và thực hiện hoạt động kinh doanh. Giám sát hoạt động tuân thủ của các đơn vị, phòng ban trên toàn hệ thống. Kết hợp với đại diện tuân thủ tại các phòng ban thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện tuân thủ các đơn vị, phòng ban trên toàn hệ thống.
 • Cập nhật và thiết lập danh mục các văn bản các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên cơ sở dữ liệu luật và công báo để cung cấp tới các đơn vị, phòng ban trên toàn hệ thống. Đưa ra ý kiến góp ý, kiến nghị đối với các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc dự thảo của các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Thực hiện công tác đào tạo, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của Ngân hàng cho CBNV.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy trình kiến nghị những biện pháp xử lý.

21. CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ KHO QUỸ
 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện các Quy trình, văn bản hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ liên quan đến tiền tệ, kho quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Techcombank theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.
 • Trợ giúp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ nghiệp vụ về kho quỹ, vận chuyển và tiếp nhận tài sản/tiền tệ tại các đơn vị trên toàn hệ thống.
 • Kiểm tra và phát hiện kịp thời các sự cố, các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến an toàn kho quỹ của các đơn vị, đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn kho quỹ. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan kiểm tra, tổng hợp các vụ thiếu, mất tiền, ngân phiếu, tài sản đảm bảo và các tài sản quý khác để xác định nguyên nhân, kiến nghị và đề xuất các biện pháp xử lý, phòng ngừa.
 • Cung cấp thông tin và hướng dẫn cho bộ phận kế toán giao dịch và quỹ tại các điểm giao dịch về đặc điểm nhận dạng các loại mẫu, tiền giả, tiền hết thời hạn lưu hành, không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
 • Tham gia tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ, quy trình liên quan đến tiền tệ, kho quỹ cho các CBNV tại các bộ phận liên quan.
 • Tổng hợp, phân tích số liệu liên quan đến tiền mặt tồn quỹ tại các đơn vị để xây dựng hạn mức tồn quỹ phù hợp và hiệu quả cho các đơn vị trên toàn hệ thống.
 • Lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến tiền tệ, kho quỹ.

22. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP)
 • Thu thập, tổng hợp số liệu về hoạt động kinh doanh và các kế hoạch hành động của các đơn vị trên toàn hệ thống
 • Thực hiện phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị trên toàn hệ thống.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm cho các chi nhánh, sở giao dịch và các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống theo định hướng chiến lược chung của ngân hàng
 • Kết xuất thống kê số liệu, xây dựng các tập báo cáo quản trị nội bộ về tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank theo định kỳ và theo các chuyên đề. Hiểu và lập được các báo cáo chuyên đề đã được xây dựng sẵn, cung cấp các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của các bộ phận chức năng.
 • Làm việc với các số liệu thống kê để có thể phân tích các báo cáo quản trị nội bộ
 • Làm việc với các phòng ban liên quan trong việc đo lường đánh giá hiệu qủa hoạt động của các phòng ban Hội sở theo mô hình hoạt động của ngân hàng.
 • Chủ động theo dõi, thu thập các thông tin và lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị trên toàn hệ thống theo tháng, quý, năm.
 • Hoàn thiện các báo cáo theo quy định của Ngân hàng nhà nước, các cơ quan liên quan và của Techcombank đã được phân theo các lĩnh vực quản lý, nộp hoặc truyền báo cáo theo định kỳ.

23. CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ
1. Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu mở L/C của phòng Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp, các phòng giao dịch và các chi nhánh.
2. Mở thư tín dụng, chuyển cho Kiểm soát viên kiểm soát và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Kiểm tra chứng từ hàng nhập khẩu, làm thông báo cho khách hàng trình cấp có thẩm quyền duyệt sau đó chuyển cho phòng Doanh nghiệp, các phòng giao dịch, các chi nhánh. Liên hệ với phòng Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp, phòng giao dịch, chi nhánh khi bộ chứng từ đến hạn thanh toán
4. Làm điện thông báo ra nước ngoài khi bộ chứng từ có sai sót, huỷ L/C, hay các vấn đề liên quan đến L/C khi có phát sinh. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phát điện đi.
5. Thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế. Ghi sổ chứng từ chuyển tiền và thanh toán L/C. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán quốc tế phát sinh. Lưu các hồ sơ có liên quan.

24. CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO

24.1 Mảng rủi ro thị trường
 • Bao quát toàn bộ tình hình rủi ro trong các hoạt động kinh doanh của Techcombank.
 • Xác định, ghi nhận và đo lường các rủi ro hoạt động phát sinh trong hoạt động của Techcombank.
 • Tham gia thẩm định rủi ro trên khía cạnh rủi ro hoạt động đối với việc phát triển các sản phẩm mới.
 • Thông báo các hiện tượng rủi ro hoặc có thể gây rủi ro hoạt động cho toàn bộ hệ thống trên cơ sở các thong tin nội bộ hoặc thong tin trong và ngoài hệ thống ngân hàng.

24.2 Mảng rủi ro tín dụng
 • Thu thập, phân tích số liệu tín dụng, nhận xét đánh giá tình hình rủi ro của danh mục tín dụng trên toàn hệ thống để đánh giá chất lượng tín dụng
 • Kiểm soát, đánh giá rủi ro tín dụng, kiểm soát việc thực thi các chính sách quản trị rủi ro đối với các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp và bán lẻ trên toàn hệ thống, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro.
 • Tham gia xây dựng hệ thống xếp loại và đánh giá khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, thu thập và lưu trữ thông tin xếp hạng, phối hợp với các bộ phận có liên quan để xem xét, đánh giá định kỳ về tính chính xác và hiệu quả của hệ thống.
 • Nghiên cứu kỹ thuật quản lý và giám sát chất lượng danh mục tín dụng theo các tiêu chí khác nhau.
 • Theo dõi và giám sát, phân loại các khoản cho vay của toàn hệ thống kịp thời phát hiện những khoản vay có vấn đề.

25. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÍN DỤNG CÁ NHÂN
 • Nghiên cứu và phát triên các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
 • Thực hiện các phân tích đánh giá rủi ro và xây dựng hệ thống báo cáo phục vụ cho công tác quản trị rủi ro khách hàng cá nhân
 • Theo dõi và đo lường hiệu quản danh mục tín dụng bán lẻ

26. CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN ĐỊNH GIÁ
1. Định giá các bất động sản, công trình xây dựng có giá trị hoặc có tính chất phức tạp (biệt thự, nhà hàng, khách sạn và công trình công nghiệp như nhà xưởng, kết cấu công nghiệp,…), các loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo yêu cầu của các đơn vị kinh doanh.
2. Theo dõi diễn biến giá cả, xu hướng vận động của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và các loại cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết. Kết hợp, hỗ trợ các bộ phận có liên quan xây dựng chính sách về bất động sản.
3. Đánh giá dự toán các công trình xây dựng trong các dự án đầu tư có nhu cầu vay vốn của Techcombank, đánh giá năng lực máy móc thiết bị/công nghệ của khách hàng. Đánh giá định kỳ về các loại cổ phiếu nhận làm tài sản đảm bảo.
4. Nghiên cứu dưới góc độ công nghệ sản xuất của một số ngành trọng điểm theo nhu cầu của ngân hàng (công nghệ sản xuất thép, ô tô, nhựa, gỗ, bao bì, giấy,…)
5. Kết hợp, hỗ trợ chuyên viên phòng chính sách để xây dựng chính sách về cho vay cầm cố chứng khoán, CP OTC

27. CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT) BAO GỒM:

27.1 Chuyên viên Hệ thống Mạng
1. Tham gia lập kế hoạch phát triển & tối ưu hoá hệ thống mạng
2. Triển khai & Khắc phục các sự cố hệ thống đường truyền
3 Lập kế hoạch & phối hợp với nhà cung cấp để bảo dưỡng đường truyền
4 Quản lý, theo dõi, cấu hình, nâng cấp các thiết bị truyền thông
5 Phối hợp với chuyên viên bảo mật để đảm bảo an toàn & an ninh hệ thống
6. Tổng hợp báo cáo tình trạng hệ thống.
7. Tham gia triển khai, phát triển các dịch vụ mạng.
8. Soạn thảo các qui chế quản lý truyền thông
9. Hỗ trợ người sử dụng khi gặp các sự cố mạng

27.2 Chuyên viên Ngân hàng Điện tử
1. Tham gia triển khai các giải pháp, phần mềm về dịch vụ gia tăng và thanh toán điện tử của ngân hàng.
2. Quản lý, duy trì các hệ thống như SWIFT, CITAD, E-commerce , PC – Banking, Home Banking.
3. Phát triển và nâng cấp các dịch vụ theo yêu cầu.
4. Hỗ trợ người sử dụng khai thác, vận hành.
5 Tổng hợp và báo cáo tiến trình công việc, báo cáo theo dõi hệ thống cho lãnh đạo phòng theo định kỳ.

27.3 Chuyên viên Hỗ trợ Bảo mật
1. Tham gia quá trình lập kế hoạch đảm bảo an toàn & an ninh hệ thống
2. Thiết kế & duy trì hệ thống tường lửa (Firewall) và mạng riêng ảo (VPN)

28. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THẺ
 • Đối chiếu cân đối các tài khoản ATM để cân quỹ tại các máy ATM.
 • Tra soát đối chiếu các giao dịch của chủ thẻ tại máy ATM của Techcombank, kiểm soát thanh toán thẻ giữa Techcombank và các Ngân hàng khác.
 • Hạch toán thanh toán cho các đơn vị chấp nhận thẻ
 • Thực hiện tra soát, đối chiếu tình hình thanh toán tại Đơn vị chấp nhận thẻ
 • Cung cấp thông tin cần thiết cho việc tra soát, khiếu nại, Chargeback theo yêu cầu của các tổ chức thẻ Quốc tế, các ngân hàng khác và chủ thẻ của Techcombank cho Phòng Vận hành – Trung tâm Thẻ.
 • Hạch toán các khoản tín dụng do Phòng Tín dụng tiêu dùng chuyển sang

29. CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ ATM
 • Quản lý, tiếp quỹ và vận hành hệ thống máy ATM
 • Hỗ trợ các đơn vị/chi nhánh trong việc triển khai hệ thống máy ATM tại các địa bàn được phân công quản lý.
 • Thực hiện liên hệ liên kết quảng cáo với các đối tác bên ngoài: chào bán quảng cáo trên màn hình ATM và hoá đơn ATM.
 • Phối hợp với các đơn vị khác trong việc triển khai đầu tư hệ thống ATM của Techcombank.

30. CHUYÊN VIÊN BÁN VÀ TIẾP THỊ POS
 • Tiếp thị lắp đặt POS tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
 • Phối hợp với các đơn vị trong việc lắp đặt POS Techcombank.
 • Quản lý và theo dõi tình hình thanh toán giữa Đơn vị chấp nhận thẻ với Techcombank.
 • Chăm sóc đơn vị chấp nhận thẻ theo chương trình chăm sóc khách hàng chấp nhận thẻ của Techcombank.
 • Triển khai việc ký các hợp đồng tại địa bàn Hà Nội
 • Xây dựng phương án, hỗ trợ các đơn vị trong việc triển khai POS và các chương trình khác liên quan tại từng địa bàn được phân công quản lý.
 • Nghiên cứu, đề xuất phát triển, triển khai các sản phẩm mới qua POS

31. CHUYÊN VIÊN THẺ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
1. Thực hiện tiếp thị dịch vụ thẻ và các sản phẩm bán lẻ đến các tổ chức, công ty là khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng của ngân hàng
2. Định kỳ trực tiếp đi tiếp thị các khách vãng lai tại các điểm có lưu lượng người qua lại lớn
3. Tiếp thị và mở rộng đại lý phát hành thẻ của Techcombank
4. Bán chéo các sản phẩm bán lẻ.
5. Theo dõi và quản lý các đơn vị chấp nhận thẻ của Techcombank

32. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THU HỒI NỢ VAY
 • Theo dõi quản lý các khoản vay tín dụng khách hàng cá nhân
 • Nhắc nợ khách hàng, đảm bảo thu hồi nợ vay
 • Thông báo các chi nhánh, Trung tâm về các khoản nợ phải thu hồi
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan về việc thu hồi nợ

33. CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
1. Theo dõi, thống kê, phân tích thường xuyên các lỗi, trục trặc xảy ra, thông báo để các bộ phận chức năng xác định nguyên nhân, xử lý dứt điểm các trục trặc để giảm thiểu thắc mắc, khiếu nại, nâng cao sự hài lòng các yêu cầu của khách hàng.
2.Theo dõi, phân tích các yêu cầu của khách hàng, phản hồi của nhân viên và xây dựng tiêu chí, cơ chế đo lường hiệu quả hoạt động và thực hiện giám sát.
3. Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng cho Trưởng bộ phận, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan.
4. Phối hợp với các đơn vị để xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng.
5. Cập nhật thường xuyên các kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, quy trình và hướng dẫn đào tạo cho nhân viên.

34. CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN TELEMARKETING
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình bán chéo sản phẩm, tiếp thị sản phẩm, điều tra khách hàng qua các kênh điện thoại, email, fax, website đạt mục tiêu đề ra.
 • Xây dựng các chương trình giới thiệu các sản phấm dịch vụ ngân hàng, quảng bá uy tín, hình ảnh của ngân hàng.
 • Hướng dẫn các nhân viên thực hiện các chương trình tiếp thị và bán sản phẩm.
 • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên các kỹ năng liên quan đến tiếp thị và bán sản phẩm.
 • Đo lường, đánh giá hoạt động bán và tiếp thị tại ban và lập các báo cáo theo yêu cầu

35. KIẾN TRÚC SƯ
 • Thiết kế cải tạo các chi nhánh, phòng giao dịch, phân tích, đánh giá để đưa ra các phương án tối ưu nhất trình cấp trên phê duyệt.
 • Tham gia cùng nhóm làm việc lập các hồ sơ dự án như thiết kế, báo cáo đầu tư, phân tích kỹ thuật cho dự án.
 • Thiết kế hoặc và kiểm tra thiết kế chi tiết các dự án xây mới.
 • Giám sát kỹ thuật dự án đối với các phần việc liên quan tới hoàn thiện toà nhà, trang trí mỹ thuật, lắp đặt nội thất.
 • Giúp cho các hội đồng xét thầu, thi tuyển kiến trúc, nội thất, đánh giá một cách chính xác các yếu tố cần thiết đem lại lợi ích đầu tư.

36. KỸ SƯ XÂY DỰNG
 • Lập hồ sơ dự án bao gồm các tờ trình thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu.
 • Kiểm tra chi tiết các hồ sơ do công ty tư vấn, nhà thầu, đối tác thực hiện.
 • Làm việc tại hiện trường với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương, đối tác trong các công việc như khởi công dự án, giám sát, thi công, nghiệm thu dự án.
 • Giám sát kỹ thuật dự án.
 • Giúp Trưởng phòng / trưởng nhóm đánh giá các hồ sơ chào thầu, hồ sơ dự toán, hồ sơ thiết kế và các hồ sơ khác của dự án.
 • Lập tiến độ cho các dự án được giao

37. GIAO DỊCH VIÊN SƠ CẤP
1. Mở và quản lý tài khoản tiền gửi, tiền gửi thanh toán, tài khoản tiết kiệm của khách hàng là các tổ chức kinh tế, cá nhân.
2.Hạch toán chứng từ phát sinh trong ngày kịp thời, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về các giao dịch thực hiện.

3.Thực hiện việc chuyển tiền thanh toán trong nước, thanh toán thẻ tín dụng, dịch vụ W.U, thu đổi ngoại tệ kịp thời, chính xác.
4. Phong tỏa, giải toả tài khoản, sổ tiết kiệm theo đề nghị của các Phòng/ban liên quan.
5. Tư vấn khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép, đảm bảo bí mật thông tin cho khách hàng

38. THỦ QUỸ
1. Thực hiện thu, chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán và các loại ngoại tệ. Kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi: chữ ký, chứng minh thư nhân dân, số tiền...
2.Đối chiếu bảng kê thu, chi tiền khớp đúng với chứng từ và thực tế.
3. Kiểm tra phát hiện tiền giả, lập biên bản thu giữ theo đúng quy định hiện hành. Chọn lọc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, lạt/bó tiền theo quy định
4. Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục nộp/lĩnh tiền, giải đáp mọi thắc mắc cho khách hàng về các nghiệp vụ liên quan. Nhập số liệu vào máy, cân quỹ cuối ngày.

39. NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
 • Phân phối tài liệu tới các đơn vị.
 • Đóng dấu và quản lý con dấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Techcombank.
 • In ấn, phô tô văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
 • Phân loại, ghi chép, sắp xếp công văn giấy tờ giao dịch và lưu trữ một cách khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu..
 • Tiếp đón, hướng dẫn và phục vụ các cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại Ngân hàng.
 • Chuẩn bị và thực hiện công tác phục vụ khi có các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, đào tạo… theo yêu cầu của lãnh đạo.

40. NHÂN VIÊN LÁI XE
1. Lái xe đưa, đón cán bộ nhân viên phục vụ công việc kịp thời và đảm bảo an toàn.
2. Bảo quản giữ, gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
3. Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của Techcombank về quản lý và sử dụng xe
4. Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe

41. THỢ ĐIỆN
 • Theo dõi và quản lý hệ thống điện, nước tại Hội sở
 • Mua mới, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện lạnh, điện thoại
 • Thường xuyên bảo dưỡng, chạy thử máy phát điện tránh hỏng hóc để đảm bảo sử dụng được ngay khi có sự cố mất điện xảy ra.

42. THƯ KÝ VĂN PHÒNG
 • Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc và các cán bộ giao
 • Quản trị văn phòng, tổ chức các cuộc họp mặt, gặp gỡ, trong và ngoài nước.
 • Làm báo cáo theo yêu cầu
 • Thực hiện các nghiệp vụ thư ký khác

43. CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG BÁN LẺ
 • Tiếp nhân, kiểm tra, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ tín dụng của khách hàng do nhân viên sales chuyển đến đảm bảo phù hợp với quy định của Techcombank và của pháp luật hiện hành
 • Thực hiện các thủ tục để hoàn thành khoản vay

44. CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ CHI NHÁNH & PHÒNG GIAO DỊCH
 • Thiết lập phương pháp, cách thức hỗ trợ các Chi nhánh bán lẻ và Phòng giao dịch trong việc tạo dựng hình ảnh và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn chung thống nhất trên toàn hệ thống.
 • Trực tiếp tham gia và triển khai cùng Chuyên viên Marketing các chương trình Marketing đến tất cả các đơn vị bán lẻ trên toàn hệ thống.
 • Cùng Chuyên viên IT luôn kiểm tra, giám sát, phát hiện và khắc phục các lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị bán lẻ nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn được thông suốt.
 • Trực tiếp hướng dẫn các đơn vị bán lẻ các biện pháp thực hiện chỉ tiêu
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng, Phó phòng.

45. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH _ DỰ ÁN MIS
 • Tham gia dự án MIS _ Dự án phát triển các hệ thống thông tin quản
 • Tham gia dự án ABC_ Dự án hệ thống quản lý chi phí theo hoạt động để xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị và các cơ chế quản lý hiệu quả hoạt động của ngân hàng

46. KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ
 • Thực hiện công tác kiểm toán cụ thể được giao, đảm bảo việc thực hiện công tác kiểm toán tuân thủ đúng với Quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ, hướng dẫn chuẩn mực kiểm toán nội bộ Techcombank.
 • Hỗ trợ Kiểm toán viên Nội bộ chính trong việc lập các báo cáo kiểm toán nội bộ và thư quản lý.
 • Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan theo chỉ đạo của các Lãnh đạo Kiểm toán Nội bộ, và dưới sự hướng dẫn của các Kiểm toán viên Nội bộ chính.
 • Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cũng như lợi ích của Ngân hàng trong giao dịch với các đối tác.
 • Soạn thảo các hợp đồng có liên quan.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các Lãnh đạo bộ phận Kiểm toán Nội bộ

47. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
 • Theo dõi, quản lý danh mục tài sản kinh doanh của công ty
 • Nghiên cứu thị trường và lên phương án kinh doanh phù hợp đối với các tài sản trong danh mục quản lý
 • Xây dựng các gói sản phẩm liên quan đến tài sản kinh doanh, kết hợp bộ phận Đầu tư thực hiện đầu tư tạo ra các sản phẩm kinh doanh có hiệu quả cao với chi phí phù hợp.
 • Lên kế hoạch và thực hiện bán các sản phẩm ra thị trường
 • Tìm kiếm các nguồn lực, cơ hội, thị truờng mới trong lĩnh vực kinh doanh tài sản cho công ty.
 • Phát triển cơ sở khách hàng và quản lý danh mục khách hàng phù hợp danh mục tài sản.
 • Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan quy định của công ty và theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng

48. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH
 • Trực tiếp gặp gỡ khách hàng, nghiên cứu hồ sơ khách hàng để thực hiện việc thẩm định, định giá tài sản, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
 • Kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng hồ sơ nợ, tài sản bảo đảm nợ vay, khách hàng trong kinh doanh
 • Quản lý tiến độ thực hiện thu hồi nợ (xử lý, mua bán, cho thuê....tài sản đảm bảo nợ vay)
 • Theo dõi diễn biến giá cả, xu hướng vận động của thị trường bất động sản để xây dựng chính sách về tài sản đảm bảo.
 • Đánh giá dự toán các công trình xây dựng trong các dự án đầu tư thuộc danh mục quản lý, đánh giá năng lực máy móc thiết bị/công nghệ của khách hàng (trình độ công nghệ của thiết bị, giá bán trên thị trường, xu hướng thay đổi công nghệ sản xuất ảnh hưởng đến giá thiết bị,…).


- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3