Cách viết biên bản

,
Cách viết biên bản 1. Vai trò của biên bản : Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang ... Đọc tiếp

Kỹ năng viết tờ trình

,
Kỹ năng viết tờ trình 1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình : a) Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết của... Đọc tiếp